ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยเกินร้อยละ 5.00 (จำนวน 32 เขต)