ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58 15 25.86%
2.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136 34 25.00%
3.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18 3 16.67%
4.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31 5 16.13%
5.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194 28 14.43%
6.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21 3 14.29%
7.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181 25 13.81%
8.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82 10 12.20%
9.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53 6 11.32%
10.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170 18 10.59%
11.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51 5 9.80%
12.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96 9 9.38%
13.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196 18 9.18%
14.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105 9 8.57%
15.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48 4 8.33%
16.  โรงเรียนนาบงวิทยา 126 10 7.94%
17.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242 19 7.85%
18.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42 3 7.14%
19.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128 9 7.03%
20.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102 7 6.86%
21.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140 9 6.43%
22.  โรงเรียนคำขามวิทยา 98 6 6.12%
23.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82 5 6.10%
24.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134 8 5.97%
25.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104 6 5.77%
26.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123 7 5.69%
27.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53 3 5.66%
28.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107 6 5.61%
29.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161 9 5.59%
30.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162 9 5.56%
31.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146 8 5.48%
32.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93 5 5.38%
33.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78 4 5.13%
34.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99 5 5.05%
35.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40 2 5.00%
36.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83 4 4.82%
37.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42 2 4.76%
38.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218 10 4.59%
39.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155 7 4.52%
40.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246 11 4.47%
41.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159 7 4.40%
42.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114 5 4.39%
43.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138 6 4.35%
44.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162 7 4.32%
45.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165 7 4.24%
46.  โรงเรียนยางคำวิทยา 72 3 4.17%
47.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27 1 3.70%
48.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189 7 3.70%
49.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380 14 3.68%
50.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170 6 3.53%
51.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64 2 3.13%
52.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97 3 3.09%
53.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65 2 3.08%
54.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33 1 3.03%
55.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67 2 2.99%
56.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168 5 2.98%
57.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310 9 2.90%
58.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71 2 2.82%
59.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72 2 2.78%
60.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108 3 2.78%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73 2 2.74%
62.  โรงเรียนดงบังวิทยา 110 3 2.73%
63.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37 1 2.70%
64.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115 3 2.61%
65.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007 26 2.58%
66.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78 2 2.56%
67.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84 2 2.38%
68.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87 2 2.30%
69.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87 2 2.30%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44 1 2.27%
71.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45 1 2.22%
72.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93 2 2.15%
73.  โรงเรียนหนองบัวชุม 47 1 2.13%
74.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193 4 2.07%
75.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101 2 1.98%
76.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213 4 1.88%
77.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110 2 1.82%
78.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58 1 1.72%
79.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59 1 1.69%
80.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61 1 1.64%
81.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123 2 1.63%
82.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68 1 1.47%
83.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138 2 1.45%
84.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148 2 1.35%
85.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74 1 1.35%
86.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79 1 1.27%
87.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159 2 1.26%
88.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83 1 1.20%
89.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170 2 1.18%
90.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85 1 1.18%
91.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193 2 1.04%
92.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104 1 0.96%
93.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112 1 0.89%
94.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118 1 0.85%
95.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121 1 0.83%
96.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130 1 0.77%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176 1 0.57%
98.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202 1 0.50%
99.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239 1 0.42%
100.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192 0 0.00%
101.  โรงเรียนคำโองวิทยา 87 0 0.00%
102.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91 0 0.00%
103.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61 0 0.00%
104.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37 0 0.00%
105.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124 0 0.00%
106.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95 0 0.00%
107.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62 0 0.00%
108.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95 0 0.00%
109.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80 0 0.00%
110.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50 0 0.00%
111.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103 0 0.00%
112.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144 0 0.00%
113.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106 0 0.00%
114.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88 0 0.00%
115.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32 0 0.00%
116.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41 0 0.00%
117.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านคำแคน 40 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53 0 0.00%
122.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88 0 0.00%
124.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60 0 0.00%
132.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114 0 0.00%
133.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48 0 0.00%
135.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59 0 0.00%
138.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4 0 0.00%
139.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79 0 0.00%
140.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89 0 0.00%
141.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60 0 0.00%
147.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102 0 0.00%
148.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74 0 0.00%
151.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95 0 0.00%
152.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103 0 0.00%
153.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4 0 0.00%
154.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120 0 0.00%
155.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37 0 0.00%
156.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9 0 0.00%
157.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7 0 0.00%
158.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104 0 0.00%
160.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130 0 0.00%
161.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74 0 0.00%
163.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53 0 0.00%
164.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net