ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 84 17 20.24%
2.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 4 17.39%
3.  โรงเรียนนาจำปา 222 26 11.71%
4.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 10 10.99%
5.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35 3 8.57%
6.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 9 8.18%
7.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 5 8.06%
8.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 7 8.05%
9.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101 8 7.92%
10.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 4 7.55%
11.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162 12 7.41%
12.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 8 7.27%
13.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 8 7.14%
14.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 11 7.14%
15.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101 7 6.93%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 4 6.78%
17.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 4 6.67%
18.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 5 6.41%
19.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 2 6.25%
20.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 8 6.15%
21.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 6 6.12%
22.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 7 6.03%
23.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67 4 5.97%
24.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86 5 5.81%
25.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69 4 5.80%
26.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 6 5.77%
27.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 5 5.62%
28.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 7 5.60%
29.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369 20 5.42%
30.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116 6 5.17%
31.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 100 5.11%
32.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 3 5.08%
33.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 7 5.04%
34.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
35.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 4 4.76%
36.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 1 4.76%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 6 4.51%
38.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91 4 4.40%
39.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252 11 4.37%
40.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 6 4.35%
41.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 7 4.32%
42.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47 2 4.26%
43.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50 2 4.00%
44.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 4 4.00%
45.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103 4 3.88%
46.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 6 3.82%
47.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 1 3.57%
48.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 1 3.57%
49.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86 3 3.49%
50.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115 4 3.48%
51.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 3 3.41%
52.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 4 3.33%
53.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 3 3.26%
54.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123 4 3.25%
55.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
56.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31 1 3.23%
57.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160 5 3.13%
58.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
59.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620 19 3.06%
60.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69 2 2.90%
61.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109 3 2.75%
62.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 6 2.75%
63.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110 3 2.73%
64.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110 3 2.73%
65.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113 3 2.65%
66.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 1 2.56%
67.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78 2 2.56%
68.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 3 2.52%
69.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 2 2.50%
70.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 2 2.47%
71.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43 1 2.33%
72.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
73.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 4 2.16%
74.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94 2 2.13%
75.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47 1 2.13%
76.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189 4 2.12%
77.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 3 2.08%
78.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 3 2.07%
79.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 5 2.03%
80.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 2 2.02%
81.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 1 2.00%
82.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 1 1.96%
83.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207 4 1.93%
84.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 5 1.92%
85.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 1 1.85%
86.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58 1 1.72%
87.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61 1 1.64%
88.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185 3 1.62%
89.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 4 1.61%
90.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125 2 1.60%
91.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 4 1.58%
92.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66 1 1.52%
93.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 23 1.46%
94.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70 1 1.43%
95.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80 1 1.25%
96.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
97.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
98.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 1 1.15%
99.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90 1 1.11%
100.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 1 1.05%
101.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 1 1.03%
102.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113 1 0.88%
103.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 1 0.81%
104.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 1 0.79%
105.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180 1 0.56%
106.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 1 0.48%
107.  โรงเรียนนาโกวิทยา 108 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
119.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
120.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136 0 0.00%
121.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
122.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38 0 0.00%
123.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
124.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
125.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
126.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
127.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 0 0.00%
128.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
129.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
130.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
131.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
132.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
133.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
134.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
135.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81 0 0.00%
136.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
137.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83 0 0.00%
138.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51 0 0.00%
139.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
140.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69 0 0.00%
141.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
142.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
143.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
144.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109 0 0.00%
145.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
146.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
147.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
148.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
149.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
150.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35 0 0.00%
151.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29 0 0.00%
152.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
153.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222 0 0.00%
154.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
155.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
156.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0 0 0.00%
157.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 0 0.00%
158.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114 0 0.00%
159.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
160.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 0 0.00%
161.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
162.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100 0 0.00%
163.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 0 0.00%
164.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
165.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139 0 0.00%
166.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 0 0.00%
167.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
168.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140 0 0.00%
169.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
170.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110 0 0.00%
171.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
172.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
173.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net