ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 36 32.73%
2.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 17 20.73%
3.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 4 17.39%
4.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 5 16.67%
5.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 8 13.33%
6.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 10 10.99%
7.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 4 10.81%
8.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 3 10.71%
9.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 8 10.26%
10.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109 10 9.17%
11.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90 8 8.89%
12.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 9 8.26%
13.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 8 8.00%
14.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 4 7.55%
15.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 12 7.50%
16.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 9 7.32%
17.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 4 6.78%
18.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 6 6.74%
19.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 7 6.73%
20.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93 6 6.45%
21.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16 1 6.25%
22.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 3 6.25%
23.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 4 6.06%
24.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 7 6.03%
25.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102 6 5.88%
26.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 7 5.88%
27.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 5 5.75%
28.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70 4 5.71%
29.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 6 5.56%
30.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36 2 5.56%
31.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
32.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 5 5.43%
33.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76 4 5.26%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 7 5.26%
35.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 4 5.13%
36.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80 4 5.00%
37.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 3 4.92%
38.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
39.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 2 4.76%
40.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 2 4.65%
41.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 6 4.62%
42.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 5 4.42%
43.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 3 4.41%
44.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365 16 4.38%
45.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 6 4.35%
46.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116 5 4.31%
47.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187 8 4.28%
48.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216 9 4.17%
49.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49 2 4.08%
50.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 4 4.00%
51.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 5 3.60%
52.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 7 3.54%
53.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29 1 3.45%
54.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 3 3.41%
55.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149 5 3.36%
56.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 4 3.36%
57.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 5 3.25%
58.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
59.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 1 3.13%
60.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 3 3.09%
61.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
62.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 3 3.06%
63.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622 19 3.05%
64.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 2 3.03%
65.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 2 2.82%
66.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 55 2.81%
67.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427 12 2.81%
68.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111 3 2.70%
69.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225 6 2.67%
70.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 3 2.61%
71.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 1 2.56%
72.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 4 2.55%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 2 2.50%
74.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120 3 2.50%
75.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121 3 2.48%
76.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 2 2.47%
77.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81 2 2.47%
78.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244 6 2.46%
79.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85 2 2.35%
80.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 3 2.34%
81.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
82.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 2 2.22%
83.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 2 2.11%
84.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 3 2.07%
85.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 1 2.04%
86.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 2 2.02%
87.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 2 1.98%
88.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 5 1.98%
89.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 1 1.96%
90.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 1 1.92%
91.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53 1 1.89%
92.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 3 1.85%
93.  โรงเรียนนาโกวิทยา 109 2 1.83%
94.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 1 1.82%
95.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 2 1.74%
96.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119 2 1.68%
97.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 2 1.67%
98.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 26 1.65%
99.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 2 1.63%
100.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 1 1.59%
101.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 1 1.59%
102.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145 2 1.38%
103.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81 1 1.23%
104.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 1 1.19%
105.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86 1 1.16%
106.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
107.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105 1 0.95%
108.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179 1 0.56%
109.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 1 0.54%
110.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 1 0.54%
111.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209 1 0.48%
112.  โรงเรียนนาจำปา 223 1 0.45%
113.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 1 0.38%
114.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
115.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
116.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
117.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
118.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
119.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80 0 0.00%
120.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
121.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
122.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95 0 0.00%
123.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 0 0.00%
124.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
125.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
126.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
127.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 0 0.00%
128.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139 0 0.00%
129.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
130.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
131.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
132.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
133.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%
134.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
135.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
143.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95 0 0.00%
145.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
146.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
147.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
148.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
149.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50 0 0.00%
150.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
151.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 0 0.00%
153.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
154.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92 0 0.00%
155.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
156.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
157.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
158.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167 0 0.00%
159.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50 0 0.00%
160.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
161.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
162.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
163.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
165.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
166.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
167.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
171.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
172.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
173.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 -2 -1.40%

 

Powered By www.thaieducation.net