ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 22 23.66%
2.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 4 17.39%
3.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 11 14.67%
4.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 8 13.11%
5.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 7 10.29%
6.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 8 10.00%
7.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 9 9.78%
8.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 8 8.51%
9.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 9 8.26%
10.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 7 8.14%
11.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 8 7.69%
12.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 4 7.55%
13.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 6 7.50%
14.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27 2 7.41%
15.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
16.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 8 6.96%
17.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 7 6.73%
18.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 7 6.60%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 4 6.56%
20.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 2 6.45%
21.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 3 6.25%
22.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 4 6.06%
23.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 7 6.03%
24.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 2 5.88%
25.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 1 5.88%
26.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 11 5.64%
27.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 4 5.63%
28.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 105 5.37%
29.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 6 5.31%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 7 5.26%
31.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 10 5.26%
32.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 2 5.13%
33.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 5 5.10%
34.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 3 4.92%
35.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102 5 4.90%
36.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
37.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 2 4.76%
38.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 6 4.62%
39.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 3 4.55%
40.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 6 4.51%
41.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67 3 4.48%
42.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 5 4.46%
43.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 5 4.46%
44.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 6 4.35%
45.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117 5 4.27%
46.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214 9 4.21%
47.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122 5 4.10%
48.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 2 4.08%
49.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368 15 4.08%
50.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 5 3.97%
51.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155 6 3.87%
52.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
53.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
54.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194 7 3.61%
55.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 4 3.36%
56.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 1 3.33%
57.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 5 3.25%
58.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617 20 3.24%
59.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
60.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 2 3.13%
61.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
62.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432 13 3.01%
63.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 1 2.78%
64.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 4 2.78%
65.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 43 2.74%
66.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226 6 2.65%
67.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 3 2.61%
68.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117 3 2.56%
69.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 2 2.56%
70.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 3 2.50%
71.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 6 2.44%
72.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 2 2.41%
73.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 2 2.38%
74.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126 3 2.38%
75.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127 3 2.36%
76.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87 2 2.30%
77.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87 2 2.30%
78.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 2 2.22%
79.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
80.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 2 2.08%
81.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 3 2.07%
82.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97 2 2.06%
83.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 1 2.00%
84.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 2 2.00%
85.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 2 1.98%
86.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 5 1.98%
87.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158 3 1.90%
88.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 2 1.82%
89.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 2 1.82%
90.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 2 1.74%
91.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 2 1.67%
92.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60 1 1.67%
93.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 3 1.62%
94.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199 3 1.51%
95.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159 2 1.26%
96.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 1 1.20%
97.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 1 1.20%
98.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 1 1.19%
99.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
100.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 1 1.15%
101.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101 1 0.99%
102.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 1 0.96%
103.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 2 0.95%
104.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259 2 0.77%
105.  โรงเรียนนาจำปา 223 1 0.45%
106.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
107.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
108.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 0 0.00%
109.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 0 0.00%
110.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
111.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
112.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171 0 0.00%
113.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
114.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
115.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
116.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
117.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
118.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 0 0.00%
119.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
120.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
121.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
122.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
123.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
124.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
125.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
126.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
127.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 0 0.00%
128.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
129.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 0 0.00%
130.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1 0 0.00%
131.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
132.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
133.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
134.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93 0 0.00%
135.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
136.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
137.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
138.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
139.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
140.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
141.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
142.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
143.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 0 0.00%
144.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
145.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%
146.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
147.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108 0 0.00%
148.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
149.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
150.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106 0 0.00%
151.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
152.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 0 0.00%
153.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 0 0.00%
154.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 0 0.00%
155.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
156.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
166.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
167.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%
168.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
169.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
170.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
171.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
172.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
173.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net