ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 22 23.66%
2.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 3 18.75%
3.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 4 17.39%
4.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 11 14.67%
5.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 3 14.29%
6.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 11 13.75%
7.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 12 10.00%
8.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 8 10.00%
9.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 9 9.78%
10.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 11 9.48%
11.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 10 8.70%
12.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 8 8.70%
13.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 9 8.65%
14.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 7 8.43%
15.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 11 8.27%
16.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 5 8.20%
17.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 9 8.18%
18.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49 4 8.16%
19.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 8 8.00%
20.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 8 7.69%
21.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 4 7.55%
22.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 3 7.32%
23.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 2 7.14%
24.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 5 7.04%
25.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 9 7.03%
26.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
27.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116 8 6.90%
28.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 3 6.67%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 4 6.56%
30.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 8 6.50%
31.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 2 6.45%
32.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 9 6.25%
33.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 7 6.25%
34.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 4 6.06%
35.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 5 6.02%
36.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68 4 5.88%
37.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 1 5.88%
38.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 3 5.77%
39.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 6 5.66%
40.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 103 5.27%
41.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 5 5.10%
42.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197 10 5.08%
43.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
44.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 4 4.76%
45.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 3 4.69%
46.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 2 4.65%
47.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151 7 4.64%
48.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 4 4.55%
49.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158 7 4.43%
50.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 5 4.42%
51.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615 27 4.39%
52.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 1 4.35%
53.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69 3 4.35%
54.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 8 4.21%
55.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48 2 4.17%
56.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 65 4.13%
57.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147 6 4.08%
58.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124 5 4.03%
59.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 2 4.00%
60.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128 5 3.91%
61.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 6 3.90%
62.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103 4 3.88%
63.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163 6 3.68%
64.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409 15 3.67%
65.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
66.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
67.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 1 3.57%
68.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120 4 3.33%
69.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 2 3.28%
70.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 3 3.23%
71.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
72.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 1 3.13%
73.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
74.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 4 2.84%
75.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215 6 2.79%
76.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 1 2.78%
77.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 7 2.77%
78.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 3 2.75%
79.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 7 2.70%
80.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 3 2.61%
81.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 1 2.56%
82.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 6 2.44%
83.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 2 2.41%
84.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 2 2.38%
85.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176 4 2.27%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132 3 2.27%
87.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88 2 2.27%
88.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89 2 2.25%
89.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 2 2.17%
90.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 2 2.08%
91.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 1 2.00%
92.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100 2 2.00%
93.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 3 1.88%
94.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 2 1.82%
95.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 2 1.82%
96.  โรงเรียนนาจำปา 225 4 1.78%
97.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 2 1.72%
98.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 2 1.54%
99.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 3 1.52%
100.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
101.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258 3 1.16%
102.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 1 1.15%
103.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183 2 1.09%
104.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94 1 1.06%
105.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99 1 1.01%
106.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 1 0.96%
107.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 2 0.95%
108.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223 2 0.90%
109.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 1 0.89%
110.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121 1 0.83%
111.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127 1 0.79%
112.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 1 0.54%
113.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
114.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านท่างาม 34 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
119.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
120.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
121.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%
122.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
123.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 0 0.00%
125.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 0 0.00%
126.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
127.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
128.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 0 0.00%
129.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
130.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97 0 0.00%
131.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
132.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172 0 0.00%
133.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26 0 0.00%
134.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
135.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 0 0.00%
136.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
137.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106 0 0.00%
138.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
139.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
140.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57 0 0.00%
141.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
142.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
143.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82 0 0.00%
144.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65 0 0.00%
145.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
146.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
147.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
148.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
149.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 0 0.00%
150.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
151.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
152.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
153.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
154.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 0 0.00%
155.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
156.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
157.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
158.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
159.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 0 0.00%
160.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
161.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
162.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
163.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159 0 0.00%
164.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245 0 0.00%
165.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
166.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60 0 0.00%
167.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
168.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 0 0.00%
169.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144 0 0.00%
170.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
171.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
172.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40 0 0.00%
173.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net