ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 1 12.50%
2.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 10 12.35%
3.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 8 12.31%
4.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104 12 11.54%
5.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 22 10.14%
6.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 6 9.52%
7.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 13 9.42%
8.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 6 8.70%
9.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 10 8.62%
10.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 10 8.55%
11.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 5 8.47%
12.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 9 8.33%
13.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 9 8.33%
14.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 1 8.33%
15.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 7 8.24%
16.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 9 7.89%
17.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 5 7.69%
18.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
19.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 8 7.62%
20.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 5 7.58%
21.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 7 7.22%
22.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 8 7.14%
23.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 4 7.02%
24.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 2 6.90%
25.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 8 6.72%
26.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 6 6.59%
27.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 7 6.31%
28.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
29.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
30.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 8 6.20%
31.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 5 6.17%
32.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 10 6.17%
33.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 4 6.15%
34.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 6 5.71%
35.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 7 5.65%
36.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 3 5.56%
37.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 5 5.32%
38.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 5 5.26%
39.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 5 5.10%
40.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 8 5.10%
41.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 6 5.08%
42.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 7 5.00%
43.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 6 5.00%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 3 5.00%
45.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261 13 4.98%
46.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81 4 4.94%
47.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469 23 4.90%
48.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 4 4.82%
49.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 5 4.67%
50.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 2 4.55%
51.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 4 4.44%
52.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 2 4.35%
53.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 1 4.35%
54.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 5 4.20%
55.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 2 4.08%
56.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49 2 4.08%
57.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 2 4.00%
58.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 1 4.00%
59.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 78 3.97%
60.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
61.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 24 3.66%
62.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 8 3.46%
63.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 8 3.43%
64.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 3 3.37%
65.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 1 3.33%
66.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 2 3.33%
67.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 4 3.25%
68.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 2 3.17%
69.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 1 3.03%
70.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 4 2.99%
71.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 3 2.94%
72.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 4 2.88%
73.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 1 2.78%
74.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 4 2.65%
75.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 3 2.65%
76.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 2 2.56%
77.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
78.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 3 2.33%
79.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 4 2.17%
80.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 2 2.15%
81.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
82.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 2 2.13%
83.  โรงเรียนนาจำปา 242 5 2.07%
84.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 1 2.00%
85.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 1 2.00%
86.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 1 2.00%
87.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 4 1.94%
88.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 1 1.92%
89.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 2 1.90%
90.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 3 1.89%
91.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268 5 1.87%
92.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163 3 1.84%
93.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 2 1.80%
94.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 2 1.72%
95.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 2 1.71%
96.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 28 1.68%
97.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 2 1.56%
98.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 2 1.56%
99.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 1 1.49%
100.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 1 1.47%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 2 1.45%
102.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370 5 1.35%
103.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 1 1.33%
104.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 3 1.29%
105.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 2 1.18%
106.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273 3 1.10%
107.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 1 0.94%
108.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 1 0.93%
109.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108 1 0.93%
110.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116 1 0.86%
111.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 1 0.85%
112.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 1 0.68%
113.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160 1 0.63%
114.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 1 0.46%
115.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 1 0.44%
116.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 1 0.37%
117.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
118.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 0 0.00%
119.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%
120.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 0 0.00%
121.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 0 0.00%
122.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100 0 0.00%
123.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
124.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
125.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 0 0.00%
126.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
127.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
128.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 0 0.00%
129.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 0 0.00%
130.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 0 0.00%
131.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 0 0.00%
132.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 0 0.00%
133.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
134.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
135.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 0 0.00%
136.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105 0 0.00%
137.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
138.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 0 0.00%
139.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
140.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 0 0.00%
141.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 0 0.00%
142.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40 0 0.00%
143.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านท่างาม 52 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66 0 0.00%
152.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 0 0.00%
153.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
154.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 0 0.00%
155.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39 0 0.00%
156.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
157.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
158.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
159.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 0 0.00%
160.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 0 0.00%
161.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 0 0.00%
162.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
163.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
164.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
165.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 0 0.00%
166.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
167.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
168.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 0 0.00%
169.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 0 0.00%
173.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net