ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 16 30.77%
2.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32 8 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 18 21.95%
4.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 15 20.83%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 27 19.71%
6.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 48 17.45%
7.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 4 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 9 16.36%
9.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 18 15.25%
10.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 16 14.41%
11.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 1 14.29%
12.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7 1 14.29%
13.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126 16 12.70%
14.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96 12 12.50%
15.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 16 12.12%
16.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 8 12.12%
17.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 13 12.04%
18.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 13 11.93%
19.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160 18 11.25%
20.  โรงเรียนภูปอวิทยา 27 3 11.11%
21.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 6 11.11%
22.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 9 11.11%
23.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 7 10.94%
24.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 11 10.78%
25.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 17 10.30%
26.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30 3 10.00%
27.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 12 9.68%
28.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 4 9.09%
29.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 4 8.89%
30.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 8 8.89%
31.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45 4 8.89%
32.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158 14 8.86%
33.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 9 8.82%
34.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114 10 8.77%
35.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 2 8.70%
36.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 9 8.65%
37.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 17 8.50%
38.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 9 8.49%
39.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118 10 8.47%
40.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 10 8.47%
41.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 6 8.45%
42.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 2 8.33%
43.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 18 8.29%
44.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88 7 7.95%
45.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 9 7.76%
46.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 3 7.50%
47.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 8 7.41%
48.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265 19 7.17%
49.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 10 7.04%
50.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463 31 6.70%
51.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181 12 6.63%
52.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 7 6.60%
53.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76 5 6.58%
54.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232 15 6.47%
55.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 4 6.45%
56.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
57.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
58.  โรงเรียนนาจำปา 244 15 6.15%
59.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 8 6.15%
60.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 7 6.14%
61.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 3 6.12%
62.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 4 6.06%
63.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 3 5.77%
64.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 5 5.56%
65.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 6 5.41%
66.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
67.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 1 5.26%
68.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 1 5.26%
69.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 6 5.13%
70.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 33 5.04%
71.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 3 5.00%
72.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 8 5.00%
73.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661 82 4.94%
74.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 6 4.92%
75.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 3 4.69%
76.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 92 4.68%
77.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
78.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 3 4.55%
79.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 5 4.50%
80.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 5 4.31%
81.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 2 4.17%
82.  โรงเรียนหนองแวงแสน 48 2 4.17%
83.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 6 4.00%
84.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 1 4.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 1 3.85%
86.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 7 3.80%
87.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 3 3.75%
88.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 1 3.70%
89.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 3 3.61%
90.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 8 3.49%
91.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 4 3.48%
92.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 3 3.41%
93.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 5 3.29%
94.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 1 3.13%
95.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
96.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 3 3.06%
97.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 7 3.06%
98.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 3 3.06%
99.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33 1 3.03%
100.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 2 2.94%
101.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 4 2.88%
102.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 11 2.86%
103.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 3 2.78%
104.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 3 2.73%
105.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
106.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116 3 2.59%
107.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235 6 2.55%
108.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277 7 2.53%
109.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
110.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 3 2.34%
111.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 2 2.30%
112.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 1 2.27%
113.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
114.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 1 2.13%
115.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 1 2.04%
116.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 2 1.89%
117.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 1 1.89%
118.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 4 1.85%
119.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 1 1.85%
120.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 1 1.79%
121.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 2 1.79%
122.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170 3 1.76%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57 1 1.75%
124.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 1 1.59%
125.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 2 1.24%
126.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 1 1.19%
127.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 1 1.06%
128.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107 1 0.93%
129.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 1 0.91%
130.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 1 0.83%
131.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 1 0.83%
132.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 2 0.75%
133.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61 0 0.00%
134.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 0 0.00%
135.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
136.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
137.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
138.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
139.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 0 0.00%
140.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96 0 0.00%
141.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
142.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 0 0.00%
143.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 0 0.00%
150.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
151.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
152.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
153.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44 0 0.00%
154.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
155.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
156.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
157.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 0 0.00%
158.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
160.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81 0 0.00%
161.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
163.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
164.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
165.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 0 0.00%
166.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 0 0.00%
167.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
168.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
169.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 0 0.00%
170.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 0 0.00%
171.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 0 0.00%
172.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
173.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net