ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125 40 32.00%
2.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139 44 31.65%
3.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87 23 26.44%
4.  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195 48 24.62%
5.  โรงเรียนบ้านบางขุด 152 37 24.34%
6.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435 100 22.99%
7.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171 33 19.30%
8.  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117 22 18.80%
9.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175 30 17.14%
10.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302 51 16.89%
11.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138 22 15.94%
12.  โรงเรียนบ้านสามแยก 115 18 15.65%
13.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135 20 14.81%
14.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840 113 13.45%
15.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212 28 13.21%
16.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116 15 12.93%
17.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148 19 12.84%
18.  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239 29 12.13%
19.  โรงเรียนบ้านกาวะ 174 21 12.07%
20.  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277 31 11.19%
21.  โรงเรียนบ้านสะปอม 99 11 11.11%
22.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378 42 11.11%
23.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280 31 11.07%
24.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718 79 11.00%
25.  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156 17 10.90%
26.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120 13 10.83%
27.  โรงเรียนบ้านยะหอ 198 21 10.61%
28.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88 9 10.23%
29.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763 78 10.22%
30.  โรงเรียนบ้านซรายอ 603 60 9.95%
31.  โรงเรียนบ้านตือมายู 114 11 9.65%
32.  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166 16 9.64%
33.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 39 9.61%
34.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272 26 9.56%
35.  โรงเรียนบ้านกลูบี 169 16 9.47%
36.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219 20 9.13%
37.  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143 13 9.09%
38.  โรงเรียนบ้านกูบู 331 29 8.76%
39.  โรงเรียนบ้านแขยง 80 7 8.75%
40.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128 11 8.59%
41.  โรงเรียนบ้านโผลง 269 23 8.55%
42.  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261 22 8.43%
43.  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514 43 8.37%
44.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120 10 8.33%
45.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318 26 8.18%
46.  โรงเรียนบ้านตอแล 88 7 7.95%
47.  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164 13 7.93%
48.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139 11 7.91%
49.  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810 63 7.78%
50.  โรงเรียนบ้านบือราแง 104 8 7.69%
51.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131 10 7.63%
52.  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92 7 7.61%
53.  โรงเรียนบ้านลาแล 370 28 7.57%
54.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134 10 7.46%
55.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67 5 7.46%
56.  โรงเรียนบ้านปูยู 229 17 7.42%
57.  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182 13 7.14%
58.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379 27 7.12%
59.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128 9 7.03%
60.  โรงเรียนบ้านจือแร 171 12 7.02%
61.  โรงเรียนบ้านบาโง 264 18 6.82%
62.  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218 14 6.42%
63.  โรงเรียนบ้านโคกตา 862 55 6.38%
64.  โรงเรียนบ้านสากอ 377 24 6.37%
65.  โรงเรียนบ้านมือบา 167 10 5.99%
66.  โรงเรียนสุคิริน 287 17 5.92%
67.  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144 8 5.56%
68.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130 7 5.38%
69.  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365 19 5.21%
70.  โรงเรียนบ้านตอออ 96 5 5.21%
71.  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480 25 5.21%
72.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196 10 5.10%
73.  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241 12 4.98%
74.  โรงเรียนบ้านโคกงู 62 3 4.84%
75.  โรงเรียนบ้านละหาน 130 6 4.62%
76.  โรงเรียนรักไทย 109 5 4.59%
77.  โรงเรียนบ้านแอแว 205 9 4.39%
78.  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160 7 4.38%
79.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586 25 4.27%
80.  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310 13 4.19%
81.  โรงเรียนราชภักดี 98 4 4.08%
82.  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77 3 3.90%
83.  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155 6 3.87%
84.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131 5 3.82%
85.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186 7 3.76%
86.  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134 5 3.73%
87.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136 5 3.68%
88.  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210 40 3.31%
89.  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181 6 3.31%
90.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215 7 3.26%
91.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251 8 3.19%
92.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207 6 2.90%
93.  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107 3 2.80%
94.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179 5 2.79%
95.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108 3 2.78%
96.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73 2 2.74%
97.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159 4 2.52%
98.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171 4 2.34%
99.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173 4 2.31%
100.  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173 4 2.31%
101.  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263 6 2.28%
102.  โรงเรียนวัดทรายขาว 53 1 1.89%
103.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711 32 1.87%
104.  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217 4 1.84%
105.  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116 2 1.72%
106.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189 3 1.59%
107.  โรงเรียนบ้านสายะ 160 2 1.25%
108.  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135 1 0.74%
109.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169 1 0.59%
110.  โรงเรียนบ้านตาบา 484 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75 0 0.00%
117.  โรงเรียนเพลินพิศ 139 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net