ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดเพรางาย 159 40 25.16%
2.  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374 64 17.11%
3.  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56 7 12.50%
4.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666 82 12.31%
5.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287 32 11.15%
6.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929 95 10.23%
7.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307 30 9.77%
8.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109 10 9.17%
9.  โรงเรียนคลองเกลือ 804 73 9.08%
10.  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364 33 9.07%
11.  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407 35 8.60%
12.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395 28 7.09%
13.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166 11 6.63%
14.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252 16 6.35%
15.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547 85 5.49%
16.  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695 37 5.32%
17.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573 30 5.24%
18.  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155 8 5.16%
19.  โรงเรียนวัดลำโพ 318 15 4.72%
20.  โรงเรียนวัดตาล 376 17 4.52%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491 22 4.48%
22.  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425 19 4.47%
23.  โรงเรียนวัดลากค้อน 91 4 4.40%
24.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405 17 4.20%
25.  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010 40 3.96%
26.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258 10 3.88%
27.  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184 7 3.80%
28.  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136 41 3.61%
29.  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396 14 3.54%
30.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130 4 3.08%
31.  โรงเรียนวัดอินทร์ 104 3 2.88%
32.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181 5 2.76%
33.  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307 8 2.61%
34.  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276 31 2.43%
35.  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167 4 2.40%
36.  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99 2 2.02%
37.  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352 7 1.99%
38.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114 2 1.75%
39.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122 2 1.64%
40.  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183 3 1.64%
41.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249 4 1.61%
42.  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160 2 1.25%
43.  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93 1 1.08%
44.  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856 6 0.70%
45.  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192 0 0.00%
46.  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93 0 0.00%
48.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101 0 0.00%
49.  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดศาลากุล 85 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 0 %
59.  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619 0 0.00%
60.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148 0 0.00%
61.  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0.00%
62.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net