ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165 31 18.79%
2.  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62 11 17.74%
3.  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310 40 12.90%
4.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206 22 10.68%
5.  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558 57 10.22%
6.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130 13 10.00%
7.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 87 8 9.20%
8.  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 84 7 8.33%
9.  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244 20 8.20%
10.  โรงเรียนบ้านวังหิน 137 11 8.03%
11.  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150 11 7.33%
12.  โรงเรียนวัดจิกลาด 98 7 7.14%
13.  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182 13 7.14%
14.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48 3 6.25%
15.  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156 7 4.49%
16.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 146 6 4.11%
17.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49 2 4.08%
18.  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52 2 3.85%
19.  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 53 2 3.77%
20.  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113 4 3.54%
21.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58 2 3.45%
22.  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29 1 3.45%
23.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393 13 3.31%
24.  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61 2 3.28%
25.  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 507 15 2.96%
26.  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180 5 2.78%
27.  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38 1 2.63%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 38 1 2.63%
29.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155 4 2.58%
30.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125 3 2.40%
31.  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86 2 2.33%
32.  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138 3 2.17%
33.  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141 3 2.13%
34.  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96 2 2.08%
35.  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99 2 2.02%
36.  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 149 3 2.01%
37.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465 9 1.94%
38.  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162 3 1.85%
39.  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113 2 1.77%
40.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128 2 1.56%
41.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132 2 1.52%
42.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68 1 1.47%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70 1 1.43%
44.  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220 2 0.91%
45.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132 1 0.76%
46.  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170 1 0.59%
47.  โรงเรียนบ้านปางสุด 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 0 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 0 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านมาบแก 72 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 82 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านเปราะ 43 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17 0 0.00%
76.  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 %
77.  โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 86 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดคลองจินดา 0 0 %
81.  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 0 0 %
83.  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 0 0 %
84.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 %
85.  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 0 0 %
86.  โรงเรียนวัดท่าแรต 72 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 %
88.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 0 0 %
90.  โรงเรียนวัดบ้านวัง 0 0 %
91.  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 42 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 0 %
95.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 %
97.  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดสวนหลวง 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดหนองกรด 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดหนองตางู 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดหนองยาว 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 %
106.  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 %
107.  โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 %
109.  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 0 0 %
110.  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 0 0 %
111.  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 %
112.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 %
113.  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 %
114.  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 0 0 %
115.  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 0 0 %
116.  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 0 0 %
117.  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 %
119.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 0 0 %
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 0 0 %
121.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54 0 0.00%
122.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 %
123.  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0 0 %
127.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านดงคู้ 0 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 0 %
133.  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 %
134.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 227 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 0 0 %
138.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95 0 0.00%
139.  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 0 0 %
140.  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านปางงู 124 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net