ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70 13 18.57%
2.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120 14 11.67%
3.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121 14 11.57%
4.  โรงเรียนบ้านกันละ 47 5 10.64%
5.  โรงเรียนบ้านวังหิน 77 8 10.39%
6.  โรงเรียนฉวาง 116 12 10.34%
7.  โรงเรียนบ้านจันดี 119 12 10.08%
8.  โรงเรียนบ้านบางรูป 196 19 9.69%
9.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188 18 9.57%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350 33 9.43%
11.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216 20 9.26%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119 11 9.24%
13.  โรงเรียนวัดควนส้าน 175 16 9.14%
14.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67 6 8.96%
15.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376 33 8.78%
16.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46 4 8.70%
17.  โรงเรียนบ้านวังธน 70 6 8.57%
18.  โรงเรียนวัดเขากลาย 129 11 8.53%
19.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85 7 8.24%
20.  โรงเรียนวัดวังหิน 138 11 7.97%
21.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396 29 7.32%
22.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181 13 7.18%
23.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170 12 7.06%
24.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130 9 6.92%
25.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281 19 6.76%
26.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152 10 6.58%
27.  โรงเรียนวัดควนกอ 124 8 6.45%
28.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110 7 6.36%
29.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111 7 6.31%
30.  โรงเรียนบ้านปลายเส 127 8 6.30%
31.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127 8 6.30%
32.  โรงเรียนวัดขนาน 176 11 6.25%
33.  โรงเรียนวัดสวนขัน 231 14 6.06%
34.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67 4 5.97%
35.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103 6 5.83%
36.  โรงเรียนบ้านบนควน 226 13 5.75%
37.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122 7 5.74%
38.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123 7 5.69%
39.  โรงเรียนบ้านนา 180 10 5.56%
40.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91 5 5.49%
41.  โรงเรียนบ้านก่องาม 93 5 5.38%
42.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225 12 5.33%
43.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113 6 5.31%
44.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115 6 5.22%
45.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154 8 5.19%
46.  โรงเรียนวัดหาดสูง 135 7 5.19%
47.  โรงเรียนวัดเขาโร 222 11 4.95%
48.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167 8 4.79%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84 4 4.76%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195 9 4.62%
51.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90 4 4.44%
52.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502 22 4.38%
53.  โรงเรียนวัดลำนาว 871 36 4.13%
54.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148 6 4.05%
55.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277 11 3.97%
56.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77 3 3.90%
57.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208 8 3.85%
58.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105 4 3.81%
59.  โรงเรียนวัดใหม่ 80 3 3.75%
60.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216 8 3.70%
61.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82 3 3.66%
62.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332 12 3.61%
63.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201 7 3.48%
64.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144 5 3.47%
65.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117 4 3.42%
66.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59 2 3.39%
67.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414 14 3.38%
68.  โรงเรียนวัดควน 90 3 3.33%
69.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211 7 3.32%
70.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121 4 3.31%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122 4 3.28%
72.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522 17 3.26%
73.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129 4 3.10%
74.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259 8 3.09%
75.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293 9 3.07%
76.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700 21 3.00%
77.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171 5 2.92%
78.  โรงเรียนบ้านบางปรน 103 3 2.91%
79.  โรงเรียนวัดโคกหาด 208 6 2.88%
80.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70 2 2.86%
81.  โรงเรียนวัดก้างปลา 421 12 2.85%
82.  โรงเรียนบ้านนาเส 317 9 2.84%
83.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141 4 2.84%
84.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106 3 2.83%
85.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142 4 2.82%
86.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144 4 2.78%
87.  โรงเรียนวัดควนยูง 74 2 2.70%
88.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188 5 2.66%
89.  โรงเรียนบ้านนาพา 117 3 2.56%
90.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117 3 2.56%
91.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118 3 2.54%
92.  โรงเรียนวัดกะโสม 200 5 2.50%
93.  โรงเรียนวัดท่ายาง 522 13 2.49%
94.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299 7 2.34%
95.  โรงเรียนวัดหนองดี 174 4 2.30%
96.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87 2 2.30%
97.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035 23 2.22%
98.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229 5 2.18%
99.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275 6 2.18%
100.  โรงเรียนสมสรร 92 2 2.17%
101.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564 12 2.13%
102.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97 2 2.06%
103.  โรงเรียนบ้านนาปราน 53 1 1.89%
104.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213 4 1.88%
105.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107 2 1.87%
106.  โรงเรียนวัดจันดี 874 16 1.83%
107.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109 2 1.83%
108.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178 3 1.69%
109.  โรงเรียนบ้านวังยาว 120 2 1.67%
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507 8 1.58%
111.  โรงเรียนวัดควนชม 255 4 1.57%
112.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64 1 1.56%
113.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131 2 1.53%
114.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327 5 1.53%
115.  โรงเรียนบ้านปลายรา 200 3 1.50%
116.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68 1 1.47%
117.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276 4 1.45%
118.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147 2 1.36%
119.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81 1 1.23%
120.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84 1 1.19%
121.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91 1 1.10%
122.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338 3 0.89%
123.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128 1 0.78%
124.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275 2 0.73%
125.  โรงเรียนบ้านวังยวน 314 2 0.64%
126.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158 1 0.63%
127.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209 1 0.48%
128.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านนาบอน 91 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านควน 65 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านพรุวง 45 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านวังวัว 37 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านพูน 92 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านสวน 81 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67 0 0.00%
147.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87 0 0.00%
148.  โรงเรียนมหาราช ๓ 183 0 0.00%
149.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดกะเปียด 114 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135 0 0.00%
153.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดควนยูง 101 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดควนสูง 164 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดยางค้อม 104 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดวังขรี 46 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดศิลาราย 128 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดวังหีบ 98 0 0.00%
173.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45 0 0.00%
174.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258 0 0.00%
175.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87 0 0.00%
176.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236 0 0.00%
177.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านคลองงา 124 0 0.00%
181.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านควนตม 26 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านควนประ 103 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านจำปา 131 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net