ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92 14 15.22%
2.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47 6 12.77%
3.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101 12 11.88%
4.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45 5 11.11%
5.  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133 11 8.27%
6.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87 7 8.05%
7.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726 56 7.71%
8.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163 11 6.75%
9.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104 7 6.73%
10.  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92 6 6.52%
11.  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172 11 6.40%
12.  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48 3 6.25%
13.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201 12 5.97%
14.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198 11 5.56%
15.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306 16 5.23%
16.  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125 6 4.80%
17.  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126 6 4.76%
18.  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127 6 4.72%
19.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137 6 4.38%
20.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23 1 4.35%
21.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97 4 4.12%
22.  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75 3 4.00%
23.  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643 25 3.89%
24.  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183 7 3.83%
25.  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79 3 3.80%
26.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83 3 3.61%
27.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117 4 3.42%
28.  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61 2 3.28%
29.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62 2 3.23%
30.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63 2 3.17%
31.  โรงเรียนวังดอกไม้ 33 1 3.03%
32.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71 2 2.82%
33.  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109 3 2.75%
34.  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116 3 2.59%
35.  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40 1 2.50%
36.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41 1 2.44%
37.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177 4 2.26%
38.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139 3 2.16%
39.  โรงเรียนวัดวังไทร 49 1 2.04%
40.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105 2 1.90%
41.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105 2 1.90%
42.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212 4 1.89%
43.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61 1 1.64%
44.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138 2 1.45%
45.  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70 1 1.43%
46.  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73 1 1.37%
47.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146 2 1.37%
48.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569 21 1.34%
49.  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78 1 1.28%
50.  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84 1 1.19%
51.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170 2 1.18%
52.  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91 1 1.10%
53.  โรงเรียนวัดหนองรี 189 2 1.06%
54.  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96 1 1.04%
55.  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96 1 1.04%
56.  โรงเรียนวัดเกาะกา 106 1 0.94%
57.  โรงเรียนวัดท่าทราย 125 1 0.80%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128 1 0.78%
59.  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128 1 0.78%
60.  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230 1 0.43%
61.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดบางหอย 86 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดบางปรัง 174 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 0 0 %
66.  โรงเรียนวัดพราหมณี 136 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 0 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดวังตูม 28 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 0 0 %
72.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 0 0 %
73.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดหุบเมย 28 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 %
77.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 %
79.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 %
80.  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 %
83.  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198 0 0.00%
86.  โรงเรียนสาริกา 0 0 %
87.  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 %
88.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87 0 0.00%
89.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42 0 0.00%
90.  โรงเรียนวันครู 2504 66 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 0 0 %
92.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314 0 0.00%
93.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 0 0 %
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 %
95.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 %
105.  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 0 0 %
109.  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173 0 0.00%
110.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 %
113.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 0 0 %
115.  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดดอนยอ 166 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 %
122.  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดท่าชัย 52 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 0 0 %
128.  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net