ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 101 68.71%
2.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 101 45.09%
3.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 335 44.55%
4.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 120 34.19%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 50 33.33%
6.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 93 30.79%
7.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 36 30.51%
8.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 137 30.04%
9.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 112 28.43%
10.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 55 27.09%
11.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 26 26.80%
12.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 112 23.68%
13.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 155 19.57%
14.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 66 18.86%
15.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 36 18.37%
16.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 37 17.79%
17.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 40 17.17%
18.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 138 16.61%
19.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 95 16.61%
20.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 23 16.43%
21.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 45 16.42%
22.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 68 16.19%
23.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 82 16.02%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 13 15.85%
25.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 34 15.32%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 9 15.25%
27.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 284 14.92%
28.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 24 14.72%
29.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 30 14.56%
30.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 74 14.07%
31.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 82 13.85%
32.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 40 13.70%
33.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 74 13.58%
34.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 23 13.53%
35.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 36 13.00%
36.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 29 12.66%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 9 12.33%
38.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 20 11.98%
39.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 22 11.96%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 40 11.63%
41.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 15 10.49%
42.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 28 10.29%
43.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 15 10.27%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 12 10.08%
45.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 36 9.97%
46.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 20 9.76%
47.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 12 9.30%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 13 9.29%
49.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 79 9.26%
50.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 7 8.54%
51.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 15 8.29%
52.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 18 8.26%
53.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 12 8.22%
54.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 30 7.94%
55.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 6 7.79%
56.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 33 7.19%
57.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 18 7.17%
58.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 10 6.71%
59.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 12 6.67%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 68 6.18%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 44 6.13%
62.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 16 6.13%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 23 5.91%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 27 5.81%
65.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 10 5.78%
66.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 40 5.50%
67.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 8 5.48%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 5 5.32%
69.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 5 5.21%
70.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 16 5.21%
71.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 14 5.17%
72.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 8 5.16%
73.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 6 4.96%
74.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 8 4.71%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 21 4.71%
76.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 5 4.55%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 9 4.43%
78.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 19 4.41%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 6 4.35%
80.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 14 4.28%
81.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 25 4.13%
82.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 9 4.04%
83.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 19 3.86%
84.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 13 3.85%
85.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 21 3.40%
86.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 4 3.28%
87.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 15 3.19%
88.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 5 3.09%
89.  โรงเรียนแม่สอด 691 21 3.04%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 14 2.80%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 6 2.80%
92.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 10 2.70%
93.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 12 2.53%
94.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 20 2.24%
95.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 4 2.16%
96.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 17 1.83%
97.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 3 1.76%
98.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 4 1.70%
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 3 1.42%
100.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 3 1.19%
101.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 1 1.02%
102.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 1 0.74%
103.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 1 0.57%
104.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 1 0.53%
105.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%
118.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 0 0.00%
121.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net