ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16 4 25.00%
2.  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73 13 17.81%
3.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29 4 13.79%
4.  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16 2 12.50%
5.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98 12 12.24%
6.  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51 6 11.76%
7.  โรงเรียนบ้านจมื่น 34 4 11.76%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171 19 11.11%
9.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238 26 10.92%
10.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150 15 10.00%
11.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30 3 10.00%
12.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43 4 9.30%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174 16 9.20%
14.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55 5 9.09%
15.  โรงเรียนบ้านดงเมย 68 6 8.82%
16.  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91 8 8.79%
17.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35 3 8.57%
18.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224 18 8.04%
19.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156 12 7.69%
20.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202 15 7.43%
21.  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82 6 7.32%
22.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83 6 7.23%
23.  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139 10 7.19%
24.  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73 5 6.85%
25.  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88 6 6.82%
26.  โรงเรียนบ้านสารจอด 164 11 6.71%
27.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46 3 6.52%
28.  โรงเรียนบุปผาราม 77 5 6.49%
29.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31 2 6.45%
30.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109 7 6.42%
31.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 141 9 6.38%
32.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79 5 6.33%
33.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96 6 6.25%
34.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48 3 6.25%
35.  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33 2 6.06%
36.  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132 8 6.06%
37.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83 5 6.02%
38.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101 6 5.94%
39.  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69 4 5.80%
40.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52 3 5.77%
41.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297 17 5.72%
42.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71 4 5.63%
43.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231 13 5.63%
44.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107 6 5.61%
45.  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125 7 5.60%
46.  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108 6 5.56%
47.  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55 3 5.45%
48.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92 5 5.43%
49.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111 6 5.41%
50.  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93 5 5.38%
51.  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150 8 5.33%
52.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227 12 5.29%
53.  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38 2 5.26%
54.  โรงเรียนบ้านม่วง 136 7 5.15%
55.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78 4 5.13%
56.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121 6 4.96%
57.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142 7 4.93%
58.  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251 12 4.78%
59.  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169 8 4.73%
60.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106 5 4.72%
61.  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107 5 4.67%
62.  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107 5 4.67%
63.  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237 11 4.64%
64.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196 9 4.59%
65.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22 1 4.55%
66.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133 6 4.51%
67.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116 5 4.31%
68.  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140 6 4.29%
69.  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141 6 4.26%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141 6 4.26%
71.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72 3 4.17%
72.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171 7 4.09%
73.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125 5 4.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76 3 3.95%
75.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179 7 3.91%
76.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128 5 3.91%
77.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52 2 3.85%
78.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156 6 3.85%
79.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105 4 3.81%
80.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135 42 3.70%
81.  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82 3 3.66%
82.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55 2 3.64%
83.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 55 2 3.64%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56 2 3.57%
85.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85 3 3.53%
86.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29 1 3.45%
87.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58 2 3.45%
88.  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175 6 3.43%
89.  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59 2 3.39%
90.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30 1 3.33%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90 3 3.33%
92.  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60 2 3.33%
93.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182 6 3.30%
94.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61 2 3.28%
95.  โรงเรียนบ้านมอญ 93 3 3.23%
96.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62 2 3.23%
97.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224 7 3.13%
98.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32 1 3.13%
99.  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32 1 3.13%
100.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161 5 3.11%
101.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98 3 3.06%
102.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67 2 2.99%
103.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34 1 2.94%
104.  โรงเรียนฉิมพลีมา 104 3 2.88%
105.  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73 2 2.74%
106.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266 7 2.63%
107.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39 1 2.56%
108.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79 2 2.53%
109.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199 5 2.51%
110.  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337 33 2.47%
111.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126 3 2.38%
112.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128 3 2.34%
113.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43 1 2.33%
114.  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265 6 2.26%
115.  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404 9 2.23%
116.  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90 2 2.22%
117.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90 2 2.22%
118.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90 2 2.22%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45 1 2.22%
120.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137 3 2.19%
121.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47 1 2.13%
122.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195 4 2.05%
123.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98 2 2.04%
124.  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198 4 2.02%
125.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201 4 1.99%
126.  โรงเรียนบ้านนายม 102 2 1.96%
127.  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102 2 1.96%
128.  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153 3 1.96%
129.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103 2 1.94%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53 1 1.89%
131.  โรงเรียนบ้านหนองคู 160 3 1.88%
132.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54 1 1.85%
133.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162 3 1.85%
134.  โรงเรียนบ้านหินลาด 54 1 1.85%
135.  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163 3 1.84%
136.  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109 2 1.83%
137.  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118 2 1.69%
138.  โรงเรียนสระโพนทอง 121 2 1.65%
139.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61 1 1.64%
140.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184 3 1.63%
141.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126 2 1.59%
142.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65 1 1.54%
143.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69 1 1.45%
144.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141 2 1.42%
145.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71 1 1.41%
146.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223 3 1.35%
147.  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74 1 1.35%
148.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150 2 1.33%
149.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75 1 1.33%
150.  โรงเรียนบ้านนาบัว 77 1 1.30%
151.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79 1 1.27%
152.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81 1 1.23%
153.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82 1 1.22%
154.  โรงเรียนบ้านเขวา 84 1 1.19%
155.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173 2 1.16%
156.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 98 1 1.02%
157.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98 1 1.02%
158.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512 5 0.98%
159.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113 1 0.88%
160.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231 2 0.87%
161.  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116 1 0.86%
162.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239 2 0.84%
163.  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124 1 0.81%
164.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136 1 0.74%
165.  โรงเรียนบ้านนาแก 301 2 0.66%
166.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151 1 0.66%
167.  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153 1 0.65%
168.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159 1 0.63%
169.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186 1 0.54%
170.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189 1 0.53%
171.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393 2 0.51%
172.  โรงเรียนบ้านดงพอง 22 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านธาตุ 164 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านนาดี 59 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านพีพวย 76 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านระหัด 83 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 54 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านเรือ 52 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52 0 0.00%
221.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178 0 0.00%
222.  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55 0 0.00%
223.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27 0 0.00%
225.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106 0 0.00%
226.  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206 0 0.00%
227.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35 0 0.00%
228.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168 0 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176 0 0.00%
230.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47 0 0.00%
231.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20 0 0.00%
232.  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125 0 0.00%
241.  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67 0 0.00%
243.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73 0 0.00%
244.  โรงเรียนหัวนานคร 99 0 0.00%
245.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66 0 0.00%
246.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132 0 0.00%
247.  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38 0 0.00%
248.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46 0 0.00%
249.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85 0 0.00%
250.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21 0 0.00%
251.  โรงเรียนบ้านกลาง 75 0 0.00%
252.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53 0 0.00%
253.  โรงเรียนบ้านก่าน 151 0 0.00%
254.  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41 0 0.00%
255.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42 0 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54 0 0.00%
257.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156 0 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26 0 0.00%
259.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36 0 0.00%
260.  โรงเรียนบ้านดงบัง 34 0 0.00%
261.  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54 0 0.00%
262.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net