ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76 11 14.47%
2.  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31 4 12.90%
3.  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50 6 12.00%
4.  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122 14 11.48%
5.  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81 8 9.88%
6.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192 14 7.29%
7.  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42 3 7.14%
8.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171 12 7.02%
9.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67 4 5.97%
10.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101 6 5.94%
11.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53 3 5.66%
12.  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115 6 5.22%
13.  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175 9 5.14%
14.  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176 9 5.11%
15.  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98 5 5.10%
16.  โรงเรียนวัดเขาทอง 101 5 4.95%
17.  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62 3 4.84%
18.  โรงเรียนวัดนาท่อม 63 3 4.76%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240 10 4.17%
20.  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121 5 4.13%
21.  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49 2 4.08%
22.  โรงเรียนวัดควนแร่ 199 8 4.02%
23.  โรงเรียนบ้านควนพลี 151 6 3.97%
24.  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177 7 3.95%
25.  โรงเรียนวัดลานแซะ 233 9 3.86%
26.  โรงเรียนวัดลำใน 79 3 3.80%
27.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80 3 3.75%
28.  โรงเรียนวัดพังดาน 88 3 3.41%
29.  โรงเรียนบ้านนาวง 119 4 3.36%
30.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90 3 3.33%
31.  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193 6 3.11%
32.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204 6 2.94%
33.  โรงเรียนบ้านโตน 136 4 2.94%
34.  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138 4 2.90%
35.  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71 2 2.82%
36.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107 3 2.80%
37.  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157 4 2.55%
38.  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80 2 2.50%
39.  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284 7 2.46%
40.  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88 2 2.27%
41.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133 3 2.26%
42.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45 1 2.22%
43.  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148 3 2.03%
44.  โรงเรียนวัดปากสระ 50 1 2.00%
45.  โรงเรียนบ้านขัน 157 3 1.91%
46.  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158 3 1.90%
47.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117 2 1.71%
48.  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122 2 1.64%
49.  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62 1 1.61%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190 3 1.58%
51.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64 1 1.56%
52.  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130 2 1.54%
53.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230 3 1.30%
54.  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976 11 1.13%
55.  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99 1 1.01%
56.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101 1 0.99%
57.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102 1 0.98%
58.  โรงเรียนวัดอภยาราม 132 1 0.76%
59.  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143 1 0.70%
60.  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190 1 0.53%
61.  โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 0 %
62.  โรงเรียนวัดกลาง 30 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดควนถบ 89 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 %
65.  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 %
66.  โรงเรียนวัดตะแพน 227 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 %
69.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 %
70.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 %
74.  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดปากประ 51 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดป่าตอ 47 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
80.  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 %
81.  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดเขาแดง 129 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดโพรงงู 114 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 %
88.  โรงเรียนวัดใสประดู่ 0 0 %
89.  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61 0 0.00%
90.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532 0 0.00%
91.  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 %
92.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 %
93.  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 0 0 %
94.  โรงเรียน วัดดอนศาลา 0 0 %
95.  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61 0 0.00%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 %
97.  โรงเรียนชุณหะวัณ 46 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56 0 0.00%
101.  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปากสระ 90 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 0 0 %
109.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเตง 71 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net