ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 14 24.56%
2.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 5 22.73%
3.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 34 16.35%
4.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 12 15.79%
5.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 10 14.29%
6.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 28 12.79%
7.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 20 11.36%
8.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9 1 11.11%
9.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 22 10.53%
10.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 6 9.68%
11.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 3 9.68%
12.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 32 9.61%
13.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 14 9.33%
14.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 9 9.09%
15.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 3 9.09%
16.  โรงเรียนวัดวาส 80 7 8.75%
17.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 22 8.53%
18.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 13 8.44%
19.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 35 8.33%
20.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 4 8.16%
21.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 15 7.89%
22.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 29 7.59%
23.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 4 7.55%
24.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 6 7.50%
25.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 25 7.42%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 6 7.23%
27.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 12 7.19%
28.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 41 7.16%
29.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 6 6.98%
30.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 27 6.96%
31.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 15 6.88%
32.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 7 6.86%
33.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 7 6.67%
34.  โรงเรียนวัดกลาง 242 16 6.61%
35.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 6 6.38%
36.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 7 6.36%
37.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 9 6.29%
38.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 2 5.56%
39.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 11 5.45%
40.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 2 5.13%
41.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 2 5.00%
42.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 4 4.82%
43.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 2 4.76%
44.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 6 4.65%
45.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 2 4.44%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 8 4.35%
47.  โรงเรียนวัดขนุน 70 3 4.29%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 8 4.15%
49.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 3 4.05%
50.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 6 3.97%
51.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 3 3.95%
52.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 4 3.77%
53.  โรงเรียนวัดสามี 84 3 3.57%
54.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 7 3.52%
55.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 5 3.47%
56.  โรงเรียนวัดจาก 59 2 3.39%
57.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 1 3.33%
58.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 4 3.23%
59.  โรงเรียนในเมือง 224 7 3.13%
60.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 2 3.03%
61.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 64 3.02%
62.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 1 2.94%
63.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 2 2.90%
64.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 56 2.83%
65.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 3 2.78%
66.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 3 2.78%
67.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 3 2.75%
68.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 5 2.70%
69.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 17 2.63%
70.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 3 2.56%
71.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 7 2.42%
72.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 2 2.35%
73.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 1 2.33%
74.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 2 2.20%
75.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 3 2.08%
76.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 1 2.04%
77.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 1 1.96%
78.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 1 1.89%
79.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 3 1.81%
80.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 1 1.61%
81.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 1 1.61%
82.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 4 1.53%
83.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 2 1.44%
84.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 5 1.40%
85.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 1 1.37%
86.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 2 1.32%
87.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 1 1.32%
88.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 3 1.29%
89.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 1 1.23%
90.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 1 1.20%
91.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 1 1.16%
92.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 1 1.11%
93.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 1 1.10%
94.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 1 0.94%
95.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 1 0.88%
96.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 1 0.85%
97.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 1 0.85%
98.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 1 0.72%
99.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 1 0.71%
100.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 1 0.42%
101.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 0 0.00%
102.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 0 0.00%
103.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดคูวา 83 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดพังกก 54 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดสน 57 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโลกา 193 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net