ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48 10 20.83%
2.  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58 10 17.24%
3.  โรงเรียนบ้านดอน 53 8 15.09%
4.  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28 4 14.29%
5.  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49 7 14.29%
6.  โรงเรียนเกาะยาว 215 26 12.09%
7.  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36 4 11.11%
8.  โรงเรียนบ้านกะปง 100 11 11.00%
9.  โรงเรียนบ้านนอกนา 68 7 10.29%
10.  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258 26 10.08%
11.  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111 11 9.91%
12.  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42 4 9.52%
13.  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140 13 9.29%
14.  โรงเรียนวัดสองแพรก 46 4 8.70%
15.  โรงเรียนบ้านบางวัน 90 7 7.78%
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91 7 7.69%
17.  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39 3 7.69%
18.  โรงเรียนบ้านคุระ 117 9 7.69%
19.  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53 4 7.55%
20.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114 8 7.02%
21.  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785 53 6.75%
22.  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181 12 6.63%
23.  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128 8 6.25%
24.  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723 44 6.09%
25.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50 3 6.00%
26.  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191 11 5.76%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175 10 5.71%
28.  โรงเรียนบ้านควนแรด 53 3 5.66%
29.  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503 85 5.66%
30.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162 9 5.56%
31.  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91 5 5.49%
32.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 2 5.41%
33.  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112 6 5.36%
34.  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255 13 5.10%
35.  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218 11 5.05%
36.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60 3 5.00%
37.  โรงเรียนบ้านปากถัก 185 9 4.86%
38.  โรงเรียนบ้านติเตะ 62 3 4.84%
39.  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166 8 4.82%
40.  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42 2 4.76%
41.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349 16 4.58%
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69 3 4.35%
43.  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119 5 4.20%
44.  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72 3 4.17%
45.  โรงเรียนกะปง 72 3 4.17%
46.  โรงเรียนบ้านคุรอด 194 8 4.12%
47.  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73 3 4.11%
48.  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99 4 4.04%
49.  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618 23 3.72%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108 4 3.70%
51.  โรงเรียนบ้านหินลาด 324 12 3.70%
52.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28 1 3.57%
53.  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112 4 3.57%
54.  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287 10 3.48%
55.  โรงเรียนบ้านบางกัน 58 2 3.45%
56.  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146 5 3.42%
57.  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118 4 3.39%
58.  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60 2 3.33%
59.  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210 7 3.33%
60.  โรงเรียนบ้านกลาง 180 6 3.33%
61.  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509 16 3.14%
62.  โรงเรียนบ้านในไร่ 159 5 3.14%
63.  โรงเรียนบ้านลำวะ 34 1 2.94%
64.  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71 2 2.82%
65.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354 10 2.82%
66.  โรงเรียนบ้านพอแดง 109 3 2.75%
67.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219 6 2.74%
68.  โรงเรียนบ้านในหยง 111 3 2.70%
69.  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37 1 2.70%
70.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74 2 2.70%
71.  โรงเรียนบ้านเตรียม 186 5 2.69%
72.  โรงเรียนคุระบุรี 970 23 2.37%
73.  โรงเรียนบ้านตากแดด 85 2 2.35%
74.  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87 2 2.30%
75.  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87 2 2.30%
76.  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175 4 2.29%
77.  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176 4 2.27%
78.  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182 4 2.20%
79.  โรงเรียน วัดอินทนิน 94 2 2.13%
80.  โรงเรียนบ้านคลองไส 94 2 2.13%
81.  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98 2 2.04%
82.  โรงเรียนเมืองพังงา 203 4 1.97%
83.  โรงเรียนบ้านบางติบ 104 2 1.92%
84.  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161 3 1.86%
85.  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110 2 1.82%
86.  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56 1 1.79%
87.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169 3 1.78%
88.  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292 5 1.71%
89.  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353 6 1.70%
90.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354 6 1.69%
91.  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119 2 1.68%
92.  โรงเรียนบ้านพรุใน 249 4 1.61%
93.  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62 1 1.61%
94.  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66 1 1.52%
95.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67 1 1.49%
96.  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206 3 1.46%
97.  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137 2 1.46%
98.  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179 2 1.12%
99.  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91 1 1.10%
100.  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115 1 0.87%
101.  โรงเรียนเกาะปันหยี 120 1 0.83%
102.  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144 1 0.69%
103.  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152 1 0.66%
104.  โรงเรียนวัดช้างนอน 160 1 0.63%
105.  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174 1 0.57%
106.  โรงเรียนวัดโคกสวย 174 1 0.57%
107.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194 1 0.52%
108.  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านนาใน 9 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านบางคลี 142 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านบางจัน 71 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบางทอง 16 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านบากัน 35 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านในวัง 82 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67 0 0.00%
124.  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45 0 0.00%
128.  โรงเรียนเกียรติประชา 0 0 %
129.  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217 0 0.00%
130.  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70 0 0.00%
131.  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183 0 0.00%
132.  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74 0 0.00%
133.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านกะไหล 137 0 0.00%
135.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านควน 46 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net