ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองนา 71 9 12.68%
2.  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127 14 11.02%
3.  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121 13 10.74%
4.  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52 5 9.62%
5.  โรงเรียนวัดหัวเขา 64 6 9.38%
6.  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46 4 8.70%
7.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232 19 8.19%
8.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125 10 8.00%
9.  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932 56 6.01%
10.  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101 6 5.94%
11.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119 7 5.88%
12.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120 7 5.83%
13.  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69 4 5.80%
14.  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52 3 5.77%
15.  โรงเรียน บ้านวังยาว 178 10 5.62%
16.  โรงเรียนวัดวังหว้า 72 4 5.56%
17.  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37 2 5.41%
18.  โรงเรียนวัดบางขวาก 187 10 5.35%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117 6 5.13%
20.  โรงเรียนบ้านกล้วย 216 11 5.09%
21.  โรงเรียนวัดสามชุก 315 16 5.08%
22.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101 5 4.95%
23.  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128 6 4.69%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107 5 4.67%
25.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223 10 4.48%
26.  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45 2 4.44%
27.  โรงเรียนวัดวังคัน 144 6 4.17%
28.  โรงเรียนวัดวังกุลา 101 4 3.96%
29.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203 8 3.94%
30.  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77 3 3.90%
31.  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134 5 3.73%
32.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55 2 3.64%
33.  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85 3 3.53%
34.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57 2 3.51%
35.  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120 4 3.33%
36.  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500 16 3.20%
37.  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65 2 3.08%
38.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134 4 2.99%
39.  โรงเรียนวัดนางบวช 68 2 2.94%
40.  โรงเรียนวัดท่าทอง 105 3 2.86%
41.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109 3 2.75%
42.  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73 2 2.74%
43.  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110 30 2.70%
44.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155 4 2.58%
45.  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118 3 2.54%
46.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026 26 2.53%
47.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80 2 2.50%
48.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81 2 2.47%
49.  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388 9 2.32%
50.  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89 2 2.25%
51.  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100 2 2.00%
52.  โรงเรียนวัดวังจิก 200 4 2.00%
53.  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152 3 1.97%
54.  โรงเรียนวัดหัวนา 51 1 1.96%
55.  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158 3 1.90%
56.  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57 1 1.75%
57.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57 1 1.75%
58.  โรงเรียนบ้านทับละคร 58 1 1.72%
59.  โรงเรียนวัดไทร 60 1 1.67%
60.  โรงเรียนบ้านปากดง 60 1 1.67%
61.  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122 2 1.64%
62.  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416 23 1.62%
63.  โรงเรียนวัดคูเมือง 62 1 1.61%
64.  โรงเรียนวัดฉวาก 64 1 1.56%
65.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66 1 1.52%
66.  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68 1 1.47%
67.  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137 2 1.46%
68.  โรงเรียนบ้านรังงาม 142 2 1.41%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80 1 1.25%
70.  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161 2 1.24%
71.  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170 2 1.18%
72.  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86 1 1.16%
73.  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210 2 0.95%
74.  โรงเรียนบ้านสระเตย 231 2 0.87%
75.  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147 1 0.68%
76.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157 1 0.64%
77.  โรงเรียนวัดกกเต็น 156 1 0.64%
78.  โรงเรียนวัดหนองทราย 200 1 0.50%
79.  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดกาบบัว 121 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดคลองขอม 106 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดดอนตาล 73 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดยางนอน 164 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดวังหิน 84 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดสามเอก 41 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดหนองกรด 22 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดหนองโรง 126 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดเขาพระ 29 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดโคกพระ 52 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69 0 0.00%
105.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50 0 0.00%
107.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านลาด 46 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองโก 87 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดกกตาด 114 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net