ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทับพล 34 7 20.59%
2.  โรงเรียนบ้านเหนือ 64 11 17.19%
3.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273 36 13.19%
4.  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169 19 11.24%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 382 39 10.21%
6.  โรงเรียนบ้านดินนา 140 11 7.86%
7.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 51 4 7.84%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 439 34 7.74%
9.  โรงเรียนบ้านคลองไคร 270 20 7.41%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 359 25 6.96%
11.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 250 17 6.80%
12.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 76 5 6.58%
13.  โรงเรียนบ้านทับไทร 76 5 6.58%
14.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259 15 5.79%
15.  โรงเรียนบ้านบางคราม 221 12 5.43%
16.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 130 6 4.62%
17.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155 7 4.52%
18.  โรงเรียนคลองพน 592 25 4.22%
19.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 82 3 3.66%
20.  โรงเรียนบ้านควนแดง 112 4 3.57%
21.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 143 5 3.50%
22.  โรงเรียนบ้านควนใต้ 88 3 3.41%
23.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148 5 3.38%
24.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61 2 3.28%
25.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 124 4 3.23%
26.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 156 5 3.21%
27.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 65 2 3.08%
28.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432 13 3.01%
29.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 101 3 2.97%
30.  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371 11 2.96%
31.  โรงเรียนบ้านปากหรา 103 3 2.91%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 174 5 2.87%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 317 9 2.84%
34.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 255 7 2.75%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39 1 2.56%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 314 8 2.55%
37.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 248 6 2.42%
38.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 139 3 2.16%
39.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 286 6 2.10%
40.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148 3 2.03%
41.  โรงเรียนบ้านบากัน 208 4 1.92%
42.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 213 4 1.88%
43.  โรงเรียนบ้านพรุเตย 219 4 1.83%
44.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 115 2 1.74%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 874 12 1.37%
46.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1984 20 1.01%
47.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 217 2 0.92%
48.  โรงเรียนบ้านติงไหร 130 1 0.77%
49.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 304 2 0.66%
50.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 %
51.  โรงเรียนบ้านหาดยาว 0 0 %
52.  โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านหินราว 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านเกาะปู 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านเขาพนม 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านเขางาม 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านแหลมตง 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 0 0 %
80.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 94 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านโคกคา 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านโคกหาร 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 0 %
87.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 0 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านโคกยูง 0 0 %
92.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 0 0 %
93.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 0 %
94.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 0 0 %
95.  โรงเรียนวัดช่องแบก 10 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดบางเหลียว 0 0 %
97.  โรงเรียนวัดบางโทง 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านโคกยอ 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านในยวน 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 6 0.00%
105.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 0 0 %
106.  โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดเขาต่อ 0 0 %
108.  โรงเรียนวิทยาประชาคม 0 0 %
109.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 0 0 %
110.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 0 0 %
111.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 %
112.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 %
113.  โรงเรียนวัดพรุเตียว 0 0 %
114.  โรงเรียนอ่าวลึก 0 0 %
115.  โรงเรียนอุตรกิจ 0 0 %
116.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 %
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 %
118.  โรงเรียนทุ่งพะยอม 64 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านกอตง 0 0 %
120.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 %
121.  โรงเรียนบ้านคลองกำ 0 0 %
122.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 0 0 %
123.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 0 0 %
124.  โรงเรียนบ้านคลองนิน 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 0 0 %
127.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านคลองยวน 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 %
133.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 %
134.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 60 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 %
140.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านควน 0 0 %
144.  โรงเรียนบ้านควนโอ 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 %
146.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 0 0 %
147.  โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 %
148.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 0 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
150.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 0 0 %
151.  โรงเรียนบ้านทับปริก 0 0 %
152.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 0 0 %
153.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 0 0 %
155.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 %
156.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 %
157.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 %
158.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 %
159.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 0 0 %
160.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 %
161.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 %
162.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 0 0 %
163.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 %
164.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 %
165.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 0 0 %
166.  โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 %
167.  โรงเรียนบ้านนาปง 0 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 %
169.  โรงเรียนบ้านนางรอง 0 0 %
170.  โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 %
171.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 0 0 %
172.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 0 0 %
173.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 0 0 %
174.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 73 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 0 0 %
177.  โรงเรียนบ้านนาเทา 0 0 %
178.  โรงเรียนบ้านบกห้อง 0 0 %
179.  โรงเรียนบ้านบางหอย 0 0 %
180.  โรงเรียนบ้านบางเตียว 71 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 0 0 %
182.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 %
183.  โรงเรียนบ้านบางเหียน 0 0 %
184.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านบางโสก 0 0 %
186.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 %
187.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 %
188.  โรงเรียนบ้านพระแอะ 0 0 %
189.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 0 0 %
190.  โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 %
191.  โรงเรียนบ้านพรุพี 0 0 %
192.  โรงเรียนบ้านร่าปู 0 0 %
193.  โรงเรียนบ้านลิกี 0 0 %
194.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 %
195.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 0 0 %
196.  โรงเรียนบ้านสะพานพน 0 0 %
197.  โรงเรียนบ้านหนองกก 0 0 %
198.  โรงเรียนบ้านลำทับ 0 0 %
199.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 0 0 %
200.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 0 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 0 0 %
203.  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 113 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 %
206.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 0 5 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 %
208.  โรงเรียนบ้านหลังโสด 0 0 %
209.  โรงเรียนบ้านหนองจูด 0 0 %
210.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 %
211.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net