ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142 22 15.49%
2.  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56 6 10.71%
3.  โรงเรียนวัดดอนทราย 103 11 10.68%
4.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149 13 8.72%
5.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128 11 8.59%
6.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166 14 8.43%
7.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186 15 8.06%
8.  โรงเรียนวัดทด 202 16 7.92%
9.  โรงเรียนคลองพานทอง 76 6 7.89%
10.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89 7 7.87%
11.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65 5 7.69%
12.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124 9 7.26%
13.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154 11 7.14%
14.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147 10 6.80%
15.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224 15 6.70%
16.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314 20 6.37%
17.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81 5 6.17%
18.  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325 20 6.15%
19.  โรงเรียนบึงสิงโต 267 16 5.99%
20.  โรงเรียนวัดล่าง 571 34 5.95%
21.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135 8 5.93%
22.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187 11 5.88%
23.  โรงเรียนวัดบางแสม 415 24 5.78%
24.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52 3 5.77%
25.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140 8 5.71%
26.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106 6 5.66%
27.  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178 10 5.62%
28.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360 20 5.56%
29.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114 6 5.26%
30.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305 15 4.92%
31.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206 10 4.85%
32.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145 7 4.83%
33.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42 2 4.76%
34.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196 9 4.59%
35.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806 34 4.22%
36.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126 5 3.97%
37.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190 7 3.68%
38.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55 2 3.64%
39.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139 5 3.60%
40.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174 6 3.45%
41.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319 11 3.45%
42.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148 5 3.38%
43.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157 5 3.18%
44.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64 2 3.13%
45.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479 15 3.13%
46.  โรงเรียนวัดคลองสวน 171 5 2.92%
47.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172 5 2.91%
48.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69 2 2.90%
49.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519 15 2.89%
50.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315 9 2.86%
51.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107 3 2.80%
52.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72 2 2.78%
53.  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189 5 2.65%
54.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272 7 2.57%
55.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78 2 2.56%
56.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119 3 2.52%
57.  โรงเรียนวัดบางปรง 200 5 2.50%
58.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40 1 2.50%
59.  โรงเรียนวัดเกาะ 160 4 2.50%
60.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406 10 2.46%
61.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332 8 2.41%
62.  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266 77 2.36%
63.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127 3 2.36%
64.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300 7 2.33%
65.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174 4 2.30%
66.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88 2 2.27%
67.  โรงเรียนบึงเทพยา 98 2 2.04%
68.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346 7 2.02%
69.  โรงเรียนวัดสองคลอง 255 5 1.96%
70.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158 3 1.90%
71.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53 1 1.89%
72.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54 1 1.85%
73.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223 4 1.79%
74.  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57 1 1.75%
75.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172 3 1.74%
76.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290 5 1.72%
77.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64 1 1.56%
78.  โรงเรียนวัดเทพราช 129 2 1.55%
79.  โรงเรียนวัดสุขาราม 139 2 1.44%
80.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140 2 1.43%
81.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153 2 1.31%
82.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229 3 1.31%
83.  โรงเรียนวัดบางไทร 77 1 1.30%
84.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745 35 1.28%
85.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320 4 1.25%
86.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254 3 1.18%
87.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186 2 1.08%
88.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195 2 1.03%
89.  โรงเรียนวัดคลอง 18 219 2 0.91%
90.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116 1 0.86%
91.  โรงเรียนวัดบ้านนา 117 1 0.85%
92.  โรงเรียนวัดไชยธารา 130 1 0.77%
93.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315 2 0.63%
94.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171 1 0.58%
95.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181 1 0.55%
96.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236 1 0.42%
97.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37 0 0.00%
98.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83 0 0.00%
99.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154 0 0.00%
100.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239 0 0.00%
101.  โรงเรียนคลองขวาง 46 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43 0 0.00%
104.  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48 0 0.00%
105.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดบน 110 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดบางพระ 211 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดรามัญ 39 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดลาดบัว 47 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดลาดยาว 68 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดหนามแดง 116 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดอินทาราม 114 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดเขาดิน 282 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170 0 0.00%
134.  โรงเรียนสกัด 80 41 0 0.00%
135.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194 0 0.00%
136.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37 0 0.00%
138.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net