ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66 9 13.64%
2.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53 6 11.32%
3.  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106 10 9.43%
4.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196 18 9.18%
5.  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70 6 8.57%
6.  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50 4 8.00%
7.  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 39 3 7.69%
8.  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119 9 7.56%
9.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 14 1 7.14%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 103 7 6.80%
11.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116 7 6.03%
12.  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 72 4 5.56%
13.  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91 5 5.49%
14.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73 4 5.48%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 56 3 5.36%
16.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75 4 5.33%
17.  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19 1 5.26%
18.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59 3 5.08%
19.  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 83 4 4.82%
20.  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 125 6 4.80%
21.  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45 2 4.44%
22.  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206 9 4.37%
23.  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92 4 4.35%
24.  โรงเรียนวัดหนองบัว 138 6 4.35%
25.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186 8 4.30%
26.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24 1 4.17%
27.  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74 3 4.05%
28.  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 50 2 4.00%
29.  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 105 4 3.81%
30.  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105 4 3.81%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 132 5 3.79%
32.  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163 6 3.68%
33.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190 7 3.68%
34.  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 245 9 3.67%
35.  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113 4 3.54%
36.  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57 2 3.51%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382 13 3.40%
38.  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415 14 3.37%
39.  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97 3 3.09%
40.  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231 7 3.03%
41.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100 3 3.00%
42.  โรงเรียนบ้านหูช้าง 271 8 2.95%
43.  โรงเรียนบ้านวังหิน 144 4 2.78%
44.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75 2 2.67%
45.  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236 6 2.54%
46.  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 630 16 2.54%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328 8 2.44%
48.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41 1 2.44%
49.  โรงเรียนวัดทองหลาง 253 6 2.37%
50.  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127 3 2.36%
51.  โรงเรียนบ้านเขาวง 269 6 2.23%
52.  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 136 3 2.21%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91 2 2.20%
54.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47 1 2.13%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150 3 2.00%
56.  โรงเรียนบ้านวังพง 52 1 1.92%
57.  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104 2 1.92%
58.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260 5 1.92%
59.  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 52 1 1.92%
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 53 1 1.89%
61.  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53 1 1.89%
62.  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109 2 1.83%
63.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57 1 1.75%
64.  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 57 1 1.75%
65.  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184 3 1.63%
66.  โรงเรียนบ้านจัน 63 1 1.59%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 64 1 1.56%
68.  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142 2 1.41%
69.  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79 1 1.27%
70.  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79 1 1.27%
71.  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174 2 1.15%
72.  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 96 1 1.04%
73.  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122 1 0.82%
74.  โรงเรียนบ้านกลาง 145 1 0.69%
75.  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155 1 0.65%
76.  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290 1 0.34%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 122 0 0.00%
79.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 70 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 35 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านดง 55 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 84 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 146 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 29 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านพุบอน 33 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 39 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านลานคา 99 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 121 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 211 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสะนำ 37 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหนองยาง 71 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดหัวเมือง 37 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43 0 0.00%
122.  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 862 0 0.00%
123.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2505 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 135 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net