ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 38 11 28.95%
2.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8 2 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59 14 23.73%
4.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81 16 19.75%
5.  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115 21 18.26%
6.  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 37 6 16.22%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44 7 15.91%
8.  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128 20 15.63%
9.  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253 38 15.02%
10.  โรงเรียนบ้านแม่สวด 82 11 13.41%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113 14 12.39%
12.  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57 7 12.28%
13.  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67 8 11.94%
14.  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34 4 11.76%
15.  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82 9 10.98%
16.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 64 7 10.94%
17.  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58 6 10.34%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39 4 10.26%
19.  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40 4 10.00%
20.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71 7 9.86%
21.  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21 2 9.52%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63 6 9.52%
23.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44 4 9.09%
24.  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22 2 9.09%
25.  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125 11 8.80%
26.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47 4 8.51%
27.  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71 6 8.45%
28.  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84 7 8.33%
29.  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61 5 8.20%
30.  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112 9 8.04%
31.  โรงเรียนบ้านหัวลา 52 4 7.69%
32.  โรงเรียนบ้านโพซอ 272 20 7.35%
33.  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41 3 7.32%
34.  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70 5 7.14%
35.  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56 4 7.14%
36.  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 100 7 7.00%
37.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 58 4 6.90%
38.  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 150 10 6.67%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 76 5 6.58%
40.  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47 3 6.38%
41.  โรงเรียนบ้านอมพาย 79 5 6.33%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64 4 6.25%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81 5 6.17%
44.  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179 11 6.15%
45.  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 311 19 6.11%
46.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 33 2 6.06%
47.  โรงเรียนบ้านสบหาร 33 2 6.06%
48.  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139 8 5.76%
49.  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35 2 5.71%
50.  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35 2 5.71%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 71 4 5.63%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71 4 5.63%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89 5 5.62%
54.  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127 7 5.51%
55.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 201 11 5.47%
56.  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 37 2 5.41%
57.  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134 7 5.22%
58.  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39 2 5.13%
59.  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79 4 5.06%
60.  โรงเรียนบ้านแม่ละ 40 2 5.00%
61.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 40 2 5.00%
62.  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41 2 4.88%
63.  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62 3 4.84%
64.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 88 4 4.55%
65.  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 66 3 4.55%
66.  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66 3 4.55%
67.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111 5 4.50%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67 3 4.48%
69.  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68 3 4.41%
70.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46 2 4.35%
71.  โรงเรียนบ้านขุนวง 24 1 4.17%
72.  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48 2 4.17%
73.  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73 3 4.11%
74.  โรงเรียนบ้านละอูบ 98 4 4.08%
75.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179 7 3.91%
76.  โรงเรียนบ้านสบเมย 206 8 3.88%
77.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27 1 3.70%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27 1 3.70%
79.  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28 1 3.57%
80.  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 826 29 3.51%
81.  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89 3 3.37%
82.  โรงเรียนล่องแพวิทยา 308 10 3.25%
83.  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31 1 3.23%
84.  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124 4 3.23%
85.  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31 1 3.23%
86.  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33 1 3.03%
87.  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82 2 2.44%
88.  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84 2 2.38%
89.  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43 1 2.33%
90.  โรงเรียนบ้านนาดอย 89 2 2.25%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46 1 2.17%
92.  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47 1 2.13%
93.  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96 2 2.08%
94.  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99 2 2.02%
95.  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51 1 1.96%
96.  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 53 1 1.89%
97.  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54 1 1.85%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57 1 1.75%
99.  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118 2 1.69%
100.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63 1 1.59%
101.  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63 1 1.59%
102.  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67 1 1.49%
103.  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140 2 1.43%
104.  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70 1 1.43%
105.  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71 1 1.41%
106.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74 1 1.35%
107.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74 1 1.35%
108.  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81 1 1.23%
109.  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85 1 1.18%
110.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 175 2 1.14%
111.  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93 1 1.08%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118 1 0.85%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128 1 0.78%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149 1 0.67%
115.  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 51 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 77 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 41 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114 0 0.00%
127.  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43 0 0.00%
128.  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 100 0 0.00%
129.  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 69 0 0.00%
130.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านแม่และ 61 0 0.00%
132.  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 104 0 0.00%
133.  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านกะริคี 21 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านคะปวง 112 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 62 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 55 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 40 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านสาม 23 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net