ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 202 37 18.32%
2.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 8 12.50%
3.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 4 10.26%
4.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 26 10.20%
5.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 6 10.17%
6.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 6 10.00%
7.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 202 18 8.91%
8.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59 5 8.47%
9.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 21 8.40%
10.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133 10 7.52%
11.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 3 7.32%
12.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 9 7.26%
13.  โรงเรียนบ้านสระ 167 12 7.19%
14.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 56 4 7.14%
15.  โรงเรียนบ้านสบขาม 117 8 6.84%
16.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 3 6.38%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 4 6.25%
18.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 1 6.25%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 4 5.88%
20.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105 6 5.71%
21.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 16 5.67%
22.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 3 5.56%
23.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 1 5.56%
24.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 5 5.49%
25.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 2 5.41%
26.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 12 5.19%
27.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 5 5.05%
28.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129 6 4.65%
29.  โรงเรียนชัยชุมภู 65 3 4.62%
30.  โรงเรียนอนุบาลปง 260 11 4.23%
31.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 18 4.04%
32.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 2 4.00%
33.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 22 3.54%
34.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86 3 3.49%
35.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 3 3.45%
36.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 2 3.45%
37.  โรงเรียนบ้านยางขาม 147 5 3.40%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 251 8 3.19%
39.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 4 2.94%
40.  โรงเรียนจำบอน 72 2 2.78%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128 3 2.34%
42.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 3 2.26%
43.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 3 2.22%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 93 2 2.15%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 93 2 2.15%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 3 2.13%
47.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48 1 2.08%
48.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 148 3 2.03%
49.  โรงเรียนบ้านสา 51 1 1.96%
50.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 53 1 1.89%
51.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55 1 1.82%
52.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 116 2 1.72%
53.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61 1 1.64%
54.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 1 1.61%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 1 1.59%
56.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64 1 1.56%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 73 1 1.37%
58.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 1 1.37%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 2 1.35%
60.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 1 1.33%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 1 1.25%
62.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 80 1 1.25%
63.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 84 1 1.19%
64.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 934 10 1.07%
65.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 1 1.05%
66.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 1 1.04%
67.  โรงเรียนปัวพิทยา 107 1 0.93%
68.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 2 0.89%
69.  โรงเรียนบ้านจุน 120 1 0.83%
70.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 301 2 0.66%
71.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 1 0.63%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 1 0.42%
73.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านควรดง 91 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 57 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 58 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 54 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 67 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 135 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 155 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 73 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาบัว 49 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านปัว 48 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านปง 143 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านผาลาด 95 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 0 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 40 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านสถาน 79 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 20 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านสักลอ 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหลวง 47 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแก 88 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแวน 89 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net