ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 78 32 41.03%
2.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 200 31 15.50%
3.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 8 12.50%
4.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 15 12.10%
5.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 28 10.98%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 7 10.94%
7.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203 21 10.34%
8.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 306 28 9.15%
9.  โรงเรียนบ้านปง 140 12 8.57%
10.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 21 8.40%
11.  โรงเรียนบ้านสระ 167 13 7.78%
12.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65 5 7.69%
13.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 3 7.69%
14.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 55 4 7.27%
15.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 14 1 7.14%
16.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57 4 7.02%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 87 6 6.90%
18.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 3 6.52%
19.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 3 6.38%
20.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 1 6.25%
21.  โรงเรียนชัยชุมภู 66 4 6.06%
22.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 52 3 5.77%
23.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 25 5.61%
24.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 72 4 5.56%
25.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 1 5.56%
26.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 55 3 5.45%
27.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 2 5.41%
28.  โรงเรียนอนุบาลปง 259 14 5.41%
29.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 12 5.19%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 260 13 5.00%
31.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 5 4.76%
32.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133 6 4.51%
33.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 6 4.41%
34.  โรงเรียนบ้านยางขาม 149 6 4.03%
35.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 3 4.00%
36.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 2 4.00%
37.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 214 8 3.74%
38.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 2 3.70%
39.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 2 3.39%
40.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 21 3.38%
41.  โรงเรียนบ้านจุน 119 4 3.36%
42.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128 4 3.13%
43.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64 2 3.13%
44.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 66 2 3.03%
45.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 3 3.03%
46.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 2 2.94%
47.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73 2 2.74%
48.  โรงเรียนจำบอน 75 2 2.67%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75 2 2.67%
50.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 113 3 2.65%
51.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 2 2.30%
52.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 87 2 2.30%
53.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 3 2.26%
54.  โรงเรียนบ้านหลวง 45 1 2.22%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 2 2.22%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91 2 2.20%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94 2 2.13%
58.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47 1 2.13%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 3 2.03%
60.  โรงเรียนบ้านสา 51 1 1.96%
61.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 154 3 1.95%
62.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106 2 1.89%
63.  โรงเรียนปัวพิทยา 108 2 1.85%
64.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 2 1.83%
65.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 4 1.79%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 1 1.75%
67.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 1 1.72%
68.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59 1 1.69%
69.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 1 1.67%
70.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 1 1.61%
71.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 63 1 1.59%
72.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 2 1.48%
73.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 936 13 1.39%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 1 1.28%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 1 1.25%
76.  โรงเรียนบ้านแวน 90 1 1.11%
77.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 1 1.10%
78.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 1 1.05%
79.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 1 1.04%
80.  โรงเรียนบ้านสักลอ 121 1 0.83%
81.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 2 0.71%
82.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 1 0.63%
83.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 1 0.42%
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 0 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านควรดง 74 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านปัว 0 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านผาลาด 96 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสบขาม 0 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสถาน 76 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 0 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 114 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแก 88 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 0 0.00%
125.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 0 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net