ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18 3 16.67%
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43 6 13.95%
3.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46 6 13.04%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79 10 12.66%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181 21 11.60%
6.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62 7 11.29%
7.  โรงเรียนวัดปากไพร 56 6 10.71%
8.  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21 2 9.52%
9.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71 6 8.45%
10.  โรงเรียนบ้านปางคอม 48 4 8.33%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187 14 7.49%
12.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27 2 7.41%
13.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73 5 6.85%
14.  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91 6 6.59%
15.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48 3 6.25%
16.  โรงเรียนบ้านงอมมด 49 3 6.12%
17.  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50 3 6.00%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151 9 5.96%
19.  โรงเรียนบ้านนาไพร 103 6 5.83%
20.  โรงเรียนบ้านปากปาด 151 8 5.30%
21.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79 4 5.06%
22.  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125 6 4.80%
23.  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149 7 4.70%
24.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107 5 4.67%
25.  โรงเรียนวัดนาขุม 66 3 4.55%
26.  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307 13 4.23%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73 3 4.11%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102 4 3.92%
29.  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102 4 3.92%
30.  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130 5 3.85%
31.  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189 7 3.70%
32.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86 3 3.49%
33.  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29 1 3.45%
34.  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63 2 3.17%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32 1 3.13%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33 1 3.03%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67 2 2.99%
38.  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34 1 2.94%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34 1 2.94%
40.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105 3 2.86%
41.  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105 3 2.86%
42.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108 3 2.78%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39 1 2.56%
44.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608 15 2.47%
45.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81 2 2.47%
46.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43 1 2.33%
47.  โรงเรียนวัดวังกอง 44 1 2.27%
48.  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45 1 2.22%
49.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162 3 1.85%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57 1 1.75%
51.  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60 1 1.67%
52.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61 1 1.64%
53.  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71 1 1.41%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80 1 1.25%
55.  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339 4 1.18%
56.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105 1 0.95%
57.  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30 0 0.00%
58.  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212 0 0.00%
59.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92 0 0.00%
60.  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201 0 0.00%
61.  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62 0 0.00%
62.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาแซง 174 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านม่วง 108 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20 0 0.00%
74.  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177 0 0.00%
75.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27 0 0.00%
76.  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net