ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55 14 25.45%
2.  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4 1 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524 107 20.42%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68 13 19.12%
5.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101 17 16.83%
6.  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90 12 13.33%
7.  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 101 12 11.88%
8.  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88 10 11.36%
9.  โรงเรียนมุกดาลัย 703 79 11.24%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9 1 11.11%
11.  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121 13 10.74%
12.  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 28 3 10.71%
13.  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125 13 10.40%
14.  โรงเรียนเมืองใหม่ 135 14 10.37%
15.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225 23 10.22%
16.  โรงเรียนบ้านนาสะโน 89 9 10.11%
17.  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109 11 10.09%
18.  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 109 11 10.09%
19.  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190 19 10.00%
20.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101 10 9.90%
21.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122 12 9.84%
22.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41 4 9.76%
23.  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62 6 9.68%
24.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 114 11 9.65%
25.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 105 10 9.52%
26.  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86 8 9.30%
27.  โรงเรียนบ้านบาก2 281 26 9.25%
28.  โรงเรียนบ้านป่งโพน 122 11 9.02%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 118 10 8.47%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60 5 8.33%
31.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50 4 8.00%
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52 4 7.69%
33.  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143 11 7.69%
34.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26 2 7.69%
35.  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 131 10 7.63%
36.  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105 8 7.62%
37.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80 6 7.50%
38.  โรงเรียนบ้านแวง 81 6 7.41%
39.  โรงเรียนบ้านดงมอน 177 13 7.34%
40.  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 41 3 7.32%
41.  โรงเรียนบ้านนาทาม 205 15 7.32%
42.  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41 3 7.32%
43.  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42 3 7.14%
44.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30 2 6.67%
45.  โรงเรียนบ้านโคก1 75 5 6.67%
46.  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 335 22 6.57%
47.  โรงเรียนร่มเกล้า 248 16 6.45%
48.  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 207 13 6.28%
49.  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242 15 6.20%
50.  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65 4 6.15%
51.  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117 7 5.98%
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119 7 5.88%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190 11 5.79%
54.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87 5 5.75%
55.  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88 5 5.68%
56.  โรงเรียนบ้านแก้ง2 72 4 5.56%
57.  โรงเรียนบ้านพังคอง 147 8 5.44%
58.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 92 5 5.43%
59.  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129 7 5.43%
60.  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37 2 5.41%
61.  โรงเรียนบ้านสานแว้ 204 11 5.39%
62.  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93 5 5.38%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 38 2 5.26%
64.  โรงเรียนบ้านดงมัน 38 2 5.26%
65.  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153 8 5.23%
66.  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60 3 5.00%
67.  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122 6 4.92%
68.  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 122 6 4.92%
69.  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123 6 4.88%
70.  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103 5 4.85%
71.  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104 5 4.81%
72.  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 169 8 4.73%
73.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 129 6 4.65%
74.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65 3 4.62%
75.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 2 4.55%
76.  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132 6 4.55%
77.  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67 3 4.48%
78.  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134 6 4.48%
79.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 180 8 4.44%
80.  โรงเรียนบ้านคำไหล 91 4 4.40%
81.  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 92 4 4.35%
82.  โรงเรียนบ้านด่านมน 23 1 4.35%
83.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92 4 4.35%
84.  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 138 6 4.35%
85.  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115 5 4.35%
86.  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94 4 4.26%
87.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118 5 4.24%
88.  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 95 4 4.21%
89.  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48 2 4.17%
90.  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97 4 4.12%
91.  โรงเรียนบ้านเหล่า 149 6 4.03%
92.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101 4 3.96%
93.  โรงเรียนบ้านวังนอง 51 2 3.92%
94.  โรงเรียนบ้านหนองบง 134 5 3.73%
95.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81 3 3.70%
96.  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140 5 3.57%
97.  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 141 5 3.55%
98.  โรงเรียนบ้านแฝก 85 3 3.53%
99.  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114 4 3.51%
100.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114 4 3.51%
101.  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115 4 3.48%
102.  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 89 3 3.37%
103.  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 121 4 3.31%
104.  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214 7 3.27%
105.  โรงเรียนบ้านโคก2 94 3 3.19%
106.  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63 2 3.17%
107.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 158 5 3.16%
108.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162 5 3.09%
109.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65 2 3.08%
110.  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 101 3 2.97%
111.  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68 2 2.94%
112.  โรงเรียนบ้านหนองคอง 170 5 2.94%
113.  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315 9 2.86%
114.  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143 4 2.80%
115.  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 36 1 2.78%
116.  โรงเรียนบ้านดานคำ 36 1 2.78%
117.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36 1 2.78%
118.  โรงเรียนบ้านกกตูม 111 3 2.70%
119.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38 1 2.63%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38 1 2.63%
121.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 157 4 2.55%
122.  โรงเรียนบ้านสองคอน 197 5 2.54%
123.  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 85 2 2.35%
124.  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214 5 2.34%
125.  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43 1 2.33%
126.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 132 3 2.27%
127.  โรงเรียนบ้านดง 90 2 2.22%
128.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90 2 2.22%
129.  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46 1 2.17%
130.  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46 1 2.17%
131.  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47 1 2.13%
132.  โรงเรียนบ้านโสก 191 4 2.09%
133.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 48 1 2.08%
134.  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148 3 2.03%
135.  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 203 4 1.97%
136.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51 1 1.96%
137.  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102 2 1.96%
138.  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51 1 1.96%
139.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52 1 1.92%
140.  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110 2 1.82%
141.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 111 2 1.80%
142.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56 1 1.79%
143.  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 170 3 1.76%
144.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57 1 1.75%
145.  โรงเรียนบ้านนามน 58 1 1.72%
146.  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59 1 1.69%
147.  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180 3 1.67%
148.  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 120 2 1.67%
149.  โรงเรียนบ้านซ่ง 121 2 1.65%
150.  โรงเรียนบ้านคำบง1 432 7 1.62%
151.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 124 2 1.61%
152.  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124 2 1.61%
153.  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125 2 1.60%
154.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 1 1.52%
155.  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137 2 1.46%
156.  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206 3 1.46%
157.  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 142 2 1.41%
158.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72 1 1.39%
159.  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 76 1 1.32%
160.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151 2 1.32%
161.  โรงเรียนบ้านม่วง 82 1 1.22%
162.  โรงเรียนบ้านดงยาง1 84 1 1.19%
163.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 168 2 1.19%
164.  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 86 1 1.16%
165.  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87 1 1.15%
166.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174 2 1.15%
167.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90 1 1.11%
168.  โรงเรียนบ้านมะนาว 98 1 1.02%
169.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100 1 1.00%
170.  โรงเรียนบ้านแมด 100 1 1.00%
171.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208 2 0.96%
172.  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234 2 0.85%
173.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119 1 0.84%
174.  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345 11 0.82%
175.  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124 1 0.81%
176.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124 1 0.81%
177.  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 146 1 0.68%
178.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152 1 0.66%
179.  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155 1 0.65%
180.  โรงเรียนสยามกลการ4 155 1 0.65%
181.  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333 2 0.60%
182.  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207 1 0.48%
183.  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247 1 0.40%
184.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 16 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านไร่ 19 0 0.00%
188.  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80 0 0.00%
189.  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 60 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39 0 0.00%
191.  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169 0 0.00%
192.  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79 0 0.00%
193.  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 43 0 0.00%
194.  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35 0 0.00%
195.  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118 0 0.00%
196.  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านคำบง2 5 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านคันแท 23 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 102 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 157 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านนากอก 51 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 42 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านนาดี2 33 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านนาป่ง 133 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 34 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านนายอ 78 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านนายาง 92 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 77 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135 0 0.00%
221.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44 0 0.00%
222.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 39 0 0.00%
223.  โรงเรียนบ้านนาโด่ 99 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านบะ 87 0 0.00%
225.  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31 0 0.00%
226.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62 0 0.00%
227.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20 0 0.00%
228.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143 0 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านภู 37 0 0.00%
230.  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48 0 0.00%
231.  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107 0 0.00%
232.  โรงเรียนบ้านภูวง 27 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 43 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านสามขัว 126 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านเปียด 153 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net