ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 6 20.69%
2.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103 14 13.59%
3.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 12 11.43%
4.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 6 9.68%
5.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 5 9.62%
6.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 7 9.59%
7.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 6 9.38%
8.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 3 9.38%
9.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 2 9.09%
10.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 138 12 8.70%
11.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 143 12 8.39%
12.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 2 8.33%
13.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 5 7.94%
14.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 6 7.79%
15.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122 9 7.38%
16.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 9 7.38%
17.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84 6 7.14%
18.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 6 7.06%
19.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 47 3 6.38%
20.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 6 6.00%
21.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 3 5.88%
22.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 2 5.88%
23.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 9 5.81%
24.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 9 5.77%
25.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 6 5.71%
26.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 5 5.68%
27.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 2 5.56%
28.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 91 5 5.49%
29.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 4 5.48%
30.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 2 5.26%
31.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 9 4.86%
32.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 7 4.79%
33.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 3 4.55%
34.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 4 4.40%
35.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 940 41 4.36%
36.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 5 4.35%
37.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 117 5 4.27%
38.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 141 6 4.26%
39.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47 2 4.26%
40.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118 5 4.24%
41.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 7 4.17%
42.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 2 4.08%
43.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 2 4.00%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 6 3.97%
45.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101 4 3.96%
46.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 103 4 3.88%
47.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 4 3.74%
48.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 136 5 3.68%
49.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 165 6 3.64%
50.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 196 7 3.57%
51.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 5 3.47%
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 5 3.47%
53.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 5 3.36%
54.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 5 3.36%
55.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181 6 3.31%
56.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63 2 3.17%
57.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 3 3.16%
58.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 2 3.13%
59.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 2 3.08%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 2 3.03%
61.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 6 2.99%
62.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 3 2.97%
63.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 3 2.94%
64.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104 3 2.88%
65.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 2 2.78%
66.  โรงเรียนบ้านผือ 73 2 2.74%
67.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186 5 2.69%
68.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 149 4 2.68%
69.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265 7 2.64%
70.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 2 2.56%
71.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 2 2.53%
72.  โรงเรียนบ้านโพน 120 3 2.50%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81 2 2.47%
74.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 82 2 2.44%
75.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 216 5 2.31%
76.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133 3 2.26%
77.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 5 2.17%
78.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 2 2.06%
79.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 1 2.00%
80.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 2 2.00%
81.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 3 1.99%
82.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153 3 1.96%
83.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102 2 1.96%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 1 1.96%
85.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 29 1.90%
86.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 4 1.83%
87.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 2 1.82%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 1 1.82%
89.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 165 3 1.82%
90.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 118 2 1.69%
91.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 1 1.64%
92.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 124 2 1.61%
93.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63 1 1.59%
94.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 1 1.54%
95.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 3 1.48%
96.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68 1 1.47%
97.  โรงเรียนบ้านผำ 140 2 1.43%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 140 2 1.43%
99.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 1 1.39%
100.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 1 1.37%
101.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 160 2 1.25%
102.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89 1 1.12%
103.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 1 1.12%
104.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90 1 1.11%
105.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 1 1.10%
106.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97 1 1.03%
107.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98 1 1.02%
108.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 1 0.89%
109.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 1 0.88%
110.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 1 0.83%
111.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126 1 0.79%
112.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
113.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 111 0 0.00%
115.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านค้อ 33 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 81 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net