ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 6 20.69%
2.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 19 15.57%
3.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119 16 13.45%
4.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101 13 12.87%
5.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 10 11.76%
6.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95 11 11.58%
7.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 12 11.43%
8.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71 8 11.27%
9.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192 20 10.42%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 15 10.42%
11.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 5 9.80%
12.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 6 9.68%
13.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 5 9.62%
14.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 14 9.59%
15.  โรงเรียนบ้านค้อ 32 3 9.38%
16.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 2 9.09%
17.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 7 9.09%
18.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144 13 9.03%
19.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 3 8.82%
20.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 2 8.33%
21.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 5 7.94%
22.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 4 7.84%
23.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 7 7.00%
24.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117 8 6.84%
25.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 3 6.67%
26.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 6 6.32%
27.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48 3 6.25%
28.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 3 6.12%
29.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 6 6.00%
30.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117 7 5.98%
31.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 1 5.88%
32.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85 5 5.88%
33.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 9 5.77%
34.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 2 5.56%
35.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 4 5.48%
36.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 4 5.48%
37.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 9 5.36%
38.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80 4 5.00%
39.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82 4 4.88%
40.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214 10 4.67%
41.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 4 4.55%
42.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 3 4.55%
43.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136 6 4.41%
44.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 4 4.40%
45.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 4 4.40%
46.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 5 4.35%
47.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118 5 4.24%
48.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 1 4.17%
49.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96 4 4.17%
50.  โรงเรียนบ้านโพน 120 5 4.17%
51.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121 5 4.13%
52.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 3 4.11%
53.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 2 4.00%
54.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 6 3.97%
55.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126 5 3.97%
56.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 4 3.96%
57.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102 4 3.92%
58.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 3 3.85%
59.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105 4 3.81%
60.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132 5 3.79%
61.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 7 3.78%
62.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135 5 3.70%
63.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166 6 3.61%
64.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 3 3.53%
65.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 5 3.47%
66.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268 9 3.36%
67.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 5 3.36%
68.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 5 3.36%
69.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 5 3.31%
70.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 2 3.28%
71.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61 2 3.28%
72.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156 5 3.21%
73.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 1 3.13%
74.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 2 3.13%
75.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 3 2.94%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139 4 2.88%
77.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 3 2.86%
78.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 3 2.80%
79.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182 5 2.75%
80.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148 4 2.70%
81.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 3 2.68%
82.  โรงเรียนบ้านผือ 75 2 2.67%
83.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 1 2.63%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 4 2.58%
85.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 2 2.56%
86.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78 2 2.56%
87.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 2 2.53%
88.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 1 2.38%
89.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 5 2.28%
90.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 1 2.27%
91.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941 21 2.23%
92.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 1 2.13%
93.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 2 2.06%
94.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 1 2.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 4 1.97%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 1 1.82%
97.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 2 1.82%
98.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 27 1.77%
99.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 4 1.74%
100.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62 1 1.61%
101.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 1 1.56%
102.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 1 1.54%
103.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 1 1.52%
104.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 3 1.49%
105.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134 2 1.49%
106.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 1 1.49%
107.  โรงเรียนบ้านผำ 139 2 1.44%
108.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 1 1.39%
109.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162 2 1.23%
110.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82 1 1.22%
111.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 1 1.19%
112.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89 1 1.12%
113.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187 2 1.07%
114.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99 1 1.01%
115.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101 1 0.99%
116.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 1 0.88%
117.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 0 0.00%
138.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 0 0.00%
140.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125 0 0.00%
142.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net