ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาเมย 79 21 26.58%
2.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 12 21.43%
3.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 33 17.19%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74 10 13.51%
5.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 3 13.04%
6.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 11 12.94%
7.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 3 10.71%
8.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29 3 10.34%
9.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 16 10.06%
10.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100 10 10.00%
11.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 8 9.64%
12.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107 10 9.35%
13.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 15 8.52%
14.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319 27 8.46%
15.  โรงเรียนบ้านผือ 391 33 8.44%
16.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263 22 8.37%
17.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 6 7.69%
18.  โรงเรียนบ้านปัก 136 10 7.35%
19.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167 11 6.59%
20.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067 70 6.56%
21.  โรงเรียนบ้านบัว 239 15 6.28%
22.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233 14 6.01%
23.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 5 5.81%
24.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70 4 5.71%
25.  โรงเรียนบ้านนาดี 179 10 5.59%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 11 5.00%
27.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
28.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 6 4.62%
29.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 113 5 4.42%
30.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 16 4.41%
31.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161 7 4.35%
32.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 4 4.08%
33.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99 4 4.04%
34.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77 3 3.90%
35.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 5 3.82%
36.  โรงเรียนบ้านแบง 212 8 3.77%
37.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189 7 3.70%
38.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 6 3.66%
39.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137 5 3.65%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138 5 3.62%
41.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250 9 3.60%
42.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140 5 3.57%
43.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112 4 3.57%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121 4 3.31%
45.  โรงเรียนบ้านต้อน 124 4 3.23%
46.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 2 3.23%
47.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132 4 3.03%
48.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34 1 2.94%
49.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657 19 2.89%
50.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72 2 2.78%
51.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231 6 2.60%
52.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 3 2.36%
53.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257 6 2.33%
54.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 3 2.26%
55.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90 2 2.22%
56.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 2 2.08%
57.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98 2 2.04%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 2 2.04%
59.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 1 2.00%
60.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 3 1.94%
61.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169 3 1.78%
62.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174 3 1.72%
63.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125 2 1.60%
64.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63 1 1.59%
65.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 1 1.47%
66.  โรงเรียนบ้านใหม่ 71 1 1.41%
67.  โรงเรียนบ้านนายาง 221 3 1.36%
68.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157 2 1.27%
69.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 2 1.24%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 1 1.20%
71.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167 2 1.20%
72.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170 2 1.18%
73.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87 1 1.15%
74.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 4 1.09%
75.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195 2 1.03%
76.  โรงเรียนบ้านดงดาล 104 1 0.96%
77.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325 3 0.92%
78.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านกุดบง 76 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52 0 0.00%
105.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net