ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 29 18.24%
2.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 12 14.12%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 75 10 13.33%
4.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 11 12.79%
5.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 3 10.71%
6.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30 3 10.00%
7.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 8 9.64%
8.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 12 9.23%
9.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 317 29 9.15%
10.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 5 8.93%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136 12 8.82%
12.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 9 8.57%
13.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 15 8.52%
14.  โรงเรียนบ้านผือ 396 33 8.33%
15.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 5 8.06%
16.  โรงเรียนบ้านกุดบง 75 6 8.00%
17.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 15 7.81%
18.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 6 7.69%
19.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 165 11 6.67%
20.  โรงเรียนบ้านบัว 239 15 6.28%
21.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232 14 6.03%
22.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50 3 6.00%
23.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 251 15 5.98%
24.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254 14 5.51%
25.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 315 17 5.40%
26.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 5 5.10%
27.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158 8 5.06%
28.  โรงเรียนบ้านดงดาล 105 5 4.76%
29.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
30.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 1 4.35%
31.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 4 4.17%
32.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 148 6 4.05%
33.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 2 4.00%
34.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 5 3.94%
35.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230 9 3.91%
36.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128 5 3.91%
37.  โรงเรียนบ้านแบง 212 8 3.77%
38.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 6 3.66%
39.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 110 4 3.64%
40.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139 5 3.60%
41.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139 5 3.60%
42.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 13 3.58%
43.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 87 3 3.45%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 7 3.18%
45.  โรงเรียนบ้านต้อน 126 4 3.17%
46.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 638 20 3.13%
47.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 4 3.05%
48.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 168 5 2.98%
49.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73 2 2.74%
50.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 169 4 2.37%
51.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 3 2.26%
52.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 190 4 2.11%
53.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1071 22 2.05%
54.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99 2 2.02%
55.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 3 1.94%
56.  โรงเรียนบ้านนายาง 222 4 1.80%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 1 1.79%
58.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 62 1 1.61%
59.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 62 1 1.61%
60.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 1 1.47%
61.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 2 1.24%
62.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329 4 1.22%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 1 1.20%
64.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169 2 1.18%
65.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 4 1.09%
66.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 1 0.68%
67.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 196 1 0.51%
68.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านปัก 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 20 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาเมย 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 72 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 83 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 %
93.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 45 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 0 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 %
101.  โรงเรียนบ้านใหม่ 72 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 0 0.00%
104.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63 0 0.00%
105.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 133 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net