ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 101 25 24.75%
2.  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 229 41 17.90%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97 17 17.53%
4.  โรงเรียนบ้านวังยาว 71 11 15.49%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 55 8 14.55%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14 2 14.29%
7.  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135 19 14.07%
8.  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38 5 13.16%
9.  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107 14 13.08%
10.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26 3 11.54%
11.  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131 14 10.69%
12.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88 9 10.23%
13.  โรงเรียนบ้านคกเลา 61 6 9.84%
14.  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82 8 9.76%
15.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 273 26 9.52%
16.  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149 14 9.40%
17.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 495 46 9.29%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260 24 9.23%
19.  โรงเรียนบ้านคกมาด 33 3 9.09%
20.  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 230 19 8.26%
21.  โรงเรียนบ้านบุฮม 136 11 8.09%
22.  โรงเรียนบ้านนาแขม 87 7 8.05%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239 19 7.95%
24.  โรงเรียนบ้านนาเบน 63 5 7.94%
25.  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77 6 7.79%
26.  โรงเรียนบ้านหนองผำ 129 10 7.75%
27.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547 42 7.68%
28.  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54 4 7.41%
29.  โรงเรียนบ้านคอนสา 183 13 7.10%
30.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99 7 7.07%
31.  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60 4 6.67%
32.  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 60 4 6.67%
33.  โรงเรียนบ้านชมน้อย 61 4 6.56%
34.  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61 4 6.56%
35.  โรงเรียนบ้านกกดู่ 173 11 6.36%
36.  โรงเรียนบ้านอุมุง 79 5 6.33%
37.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48 3 6.25%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178 11 6.18%
39.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 141 8 5.67%
40.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902 50 5.54%
41.  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 55 3 5.45%
42.  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56 3 5.36%
43.  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 94 5 5.32%
44.  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190 10 5.26%
45.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19 1 5.26%
46.  โรงเรียนบ้านโป่ง 153 8 5.23%
47.  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98 5 5.10%
48.  โรงเรียนเมืองเลย 2096 106 5.06%
49.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 61 3 4.92%
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534 26 4.87%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21 1 4.76%
52.  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609 75 4.66%
53.  โรงเรียนบ้านวังผา 111 5 4.50%
54.  โรงเรียนบ้านยาง 171 7 4.09%
55.  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147 6 4.08%
56.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123 5 4.07%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150 6 4.00%
58.  โรงเรียนบ้านสูบ 107 4 3.74%
59.  โรงเรียนบ้านนาโคก 216 8 3.70%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139 5 3.60%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 111 4 3.60%
62.  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 121 4 3.31%
63.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31 1 3.23%
64.  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 94 3 3.19%
65.  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 33 1 3.03%
66.  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 231 7 3.03%
67.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 165 5 3.03%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67 2 2.99%
69.  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68 2 2.94%
70.  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140 4 2.86%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176 5 2.84%
72.  โรงเรียนบ้านปากยาง 106 3 2.83%
73.  โรงเรียนบ้านท่าบม 71 2 2.82%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71 2 2.82%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36 1 2.78%
76.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237 6 2.53%
77.  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40 1 2.50%
78.  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 321 8 2.49%
79.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46 1 2.17%
80.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93 2 2.15%
81.  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142 3 2.11%
82.  โรงเรียนบ้านปางคอม 149 3 2.01%
83.  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 50 1 2.00%
84.  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 64 1 1.56%
85.  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73 1 1.37%
86.  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79 1 1.27%
87.  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79 1 1.27%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83 1 1.20%
89.  โรงเรียนบ้านใหม่ 83 1 1.20%
90.  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96 1 1.04%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118 1 0.85%
92.  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238 2 0.84%
93.  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123 1 0.81%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11 0 0.00%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 111 0 0.00%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60 0 0.00%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 75 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านกกทอง 115 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 90 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านปากปัด 66 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านผาพอด 52 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านวังขาม 19 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านวังแคน 9 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสงาว 122 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านส้าน 12 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองบง 42 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 38 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 209 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 105 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเลิง 83 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 9 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43 0 0.00%
143.  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net