ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านข่า 52 10 19.23%
2.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56 10 17.86%
3.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69 11 15.94%
4.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 54 7 12.96%
5.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39 5 12.82%
6.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72 9 12.50%
7.  โรงเรียนบ้านภูดิน 108 13 12.04%
8.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 9 12.00%
9.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202 24 11.88%
10.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 197 22 11.17%
11.  โรงเรียนบ้านถิ่น 84 9 10.71%
12.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77 8 10.39%
13.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141 13 9.22%
14.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77 7 9.09%
15.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122 11 9.02%
16.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222 20 9.01%
17.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90 8 8.89%
18.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 7 8.54%
19.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214 18 8.41%
20.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536 42 7.84%
21.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53 4 7.55%
22.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187 14 7.49%
23.  โรงเรียนบ้านม่วง 84 6 7.14%
24.  โรงเรียนบ้านนายูง 187 13 6.95%
25.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137 9 6.57%
26.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62 4 6.45%
27.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125 8 6.40%
28.  โรงเรียนบ้านลาน 47 3 6.38%
29.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112 7 6.25%
30.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102 6 5.88%
31.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136 8 5.88%
32.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102 6 5.88%
33.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54 3 5.56%
34.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 311 17 5.47%
35.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77 4 5.19%
36.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136 7 5.15%
37.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60 3 5.00%
38.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161 8 4.97%
39.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121 6 4.96%
40.  โรงเรียนบ้านวังบง 64 3 4.69%
41.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663 31 4.68%
42.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65 3 4.62%
43.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282 13 4.61%
44.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 161 7 4.35%
45.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 92 4 4.35%
46.  โรงเรียนบ้านเม็ก 141 6 4.26%
47.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94 4 4.26%
48.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97 4 4.12%
49.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74 3 4.05%
50.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 124 5 4.03%
51.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 75 3 4.00%
52.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50 2 4.00%
53.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 207 8 3.86%
54.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 264 10 3.79%
55.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81 3 3.70%
56.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 142 5 3.52%
57.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257 9 3.50%
58.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 7 3.38%
59.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213 7 3.29%
60.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743 24 3.23%
61.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131 4 3.05%
62.  โรงเรียนบ้านกาลึม 132 4 3.03%
63.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68 2 2.94%
64.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 68 2 2.94%
65.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34 1 2.94%
66.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104 3 2.88%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146 4 2.74%
68.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 147 4 2.72%
69.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112 3 2.68%
70.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122 3 2.46%
71.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 819 20 2.44%
72.  โรงเรียนบ้านใหม่ 123 3 2.44%
73.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46 1 2.17%
74.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47 1 2.13%
75.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207 4 1.93%
76.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52 1 1.92%
77.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 214 4 1.87%
78.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112 2 1.79%
79.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114 2 1.75%
80.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 359 6 1.67%
81.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124 2 1.61%
82.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126 2 1.59%
83.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 129 2 1.55%
84.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132 2 1.52%
85.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69 1 1.45%
86.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388 19 1.37%
87.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153 2 1.31%
88.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240 3 1.25%
89.  โรงเรียนบ้านหยวก 253 3 1.19%
90.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110 1 0.91%
91.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112 1 0.89%
92.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242 2 0.83%
93.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240 2 0.83%
94.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 1 0.80%
95.  โรงเรียนบ้านนาเตย 129 1 0.78%
96.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136 1 0.74%
97.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306 2 0.65%
98.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 153 1 0.65%
99.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157 1 0.64%
100.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31 0 0.00%
101.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 143 0 0.00%
102.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านดงบัง 109 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 33 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านติ้ว 78 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านนาคำ 53 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านนางัว 323 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านนางาม 101 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านนาตูม 72 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านนาสี 92 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านนาแค 124 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านลำภู 57 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหายโศก 79 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 56 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านแดง 40 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98 0 0.00%
143.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net