ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43 11 25.58%
2.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174 39 22.41%
3.  โรงเรียนบ้านคำบอน 86 19 22.09%
4.  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39 8 20.51%
5.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36 7 19.44%
6.  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27 5 18.52%
7.  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30 5 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73 12 16.44%
9.  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80 13 16.25%
10.  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132 21 15.91%
11.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179 25 13.97%
12.  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43 6 13.95%
13.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134 17 12.69%
14.  โรงเรียนชุมชนจำปี 155 19 12.26%
15.  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101 12 11.88%
16.  โรงเรียนบ้านบะยาว 62 7 11.29%
17.  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64 7 10.94%
18.  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48 5 10.42%
19.  โรงเรียนบ้านตูม 125 13 10.40%
20.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68 7 10.29%
21.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106 10 9.43%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90 8 8.89%
23.  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139 12 8.63%
24.  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209 18 8.61%
25.  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128 11 8.59%
26.  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133 11 8.27%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49 4 8.16%
28.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62 5 8.06%
29.  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62 5 8.06%
30.  โรงเรียนบ้านพันดอน 89 7 7.87%
31.  โรงเรียนบ้านกงพาน 51 4 7.84%
32.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166 13 7.83%
33.  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211 16 7.58%
34.  โรงเรียนบ้านกอก 133 10 7.52%
35.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147 11 7.48%
36.  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68 5 7.35%
37.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41 3 7.32%
38.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83 6 7.23%
39.  โรงเรียนบ้านเดียม 56 4 7.14%
40.  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127 9 7.09%
41.  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129 9 6.98%
42.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117 8 6.84%
43.  โรงเรียนบ้านผือ 88 6 6.82%
44.  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147 10 6.80%
45.  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60 4 6.67%
46.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244 16 6.56%
47.  โรงเรียนบ้านปอ 78 5 6.41%
48.  โรงเรียนบ้านคำจวง 49 3 6.12%
49.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148 9 6.08%
50.  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35 2 5.71%
51.  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125 7 5.60%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126 7 5.56%
53.  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110 6 5.45%
54.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37 2 5.41%
55.  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19 1 5.26%
56.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191 10 5.24%
57.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762 39 5.12%
58.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137 7 5.11%
59.  โรงเรียนบ้านโนนสา 119 6 5.04%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121 6 4.96%
61.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223 11 4.93%
62.  โรงเรียนบ้านวาปี 103 5 4.85%
63.  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209 10 4.78%
64.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 1 4.55%
65.  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89 4 4.49%
66.  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89 4 4.49%
67.  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156 7 4.49%
68.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119 5 4.20%
69.  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48 2 4.17%
70.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48 2 4.17%
71.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24 1 4.17%
72.  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171 7 4.09%
73.  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147 6 4.08%
74.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100 4 4.00%
75.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51 2 3.92%
76.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128 5 3.91%
77.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55 2 3.64%
78.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138 5 3.62%
79.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113 4 3.54%
80.  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57 2 3.51%
81.  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29 1 3.45%
82.  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174 6 3.45%
83.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59 2 3.39%
84.  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118 4 3.39%
85.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91 3 3.30%
86.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 2 3.28%
87.  โรงเรียนบ้านสมดี 31 1 3.23%
88.  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124 4 3.23%
89.  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160 5 3.13%
90.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65 2 3.08%
91.  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68 2 2.94%
92.  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139 4 2.88%
93.  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104 3 2.88%
94.  โรงเรียนบ้านนาแบก 107 3 2.80%
95.  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143 4 2.80%
96.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290 8 2.76%
97.  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617 17 2.76%
98.  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37 1 2.70%
99.  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75 2 2.67%
100.  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40 1 2.50%
101.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83 2 2.41%
102.  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86 2 2.33%
103.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219 5 2.28%
104.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46 1 2.17%
105.  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93 2 2.15%
106.  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141 3 2.13%
107.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95 2 2.11%
108.  โรงเรียนบ้านคำยาง 239 5 2.09%
109.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196 4 2.04%
110.  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150 3 2.00%
111.  โรงเรียนบ้านนายูง 102 2 1.96%
112.  โรงเรียนบ้านนาแก 103 2 1.94%
113.  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105 2 1.90%
114.  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159 3 1.89%
115.  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106 2 1.89%
116.  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108 2 1.85%
117.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109 2 1.83%
118.  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221 4 1.81%
119.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112 2 1.79%
120.  โรงเรียนบ้านวังทอง 56 1 1.79%
121.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64 1 1.56%
122.  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65 1 1.54%
123.  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66 1 1.52%
124.  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206 3 1.46%
125.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70 1 1.43%
126.  โรงเรียนบ้านท่ายม 75 1 1.33%
127.  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152 2 1.32%
128.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81 1 1.23%
129.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85 1 1.18%
130.  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170 2 1.18%
131.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86 1 1.16%
132.  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173 2 1.16%
133.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268 3 1.12%
134.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99 1 1.01%
135.  โรงเรียนบ้านเซียบ 121 1 0.83%
136.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527 4 0.76%
137.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131 1 0.76%
138.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875 6 0.69%
139.  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148 1 0.68%
140.  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155 1 0.65%
141.  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านปะโค 205 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านผาทอง 88 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านสามขา 44 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านหนองโก 57 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73 0 0.00%
186.  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93 0 0.00%
188.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64 0 0.00%
189.  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49 0 0.00%
190.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125 0 0.00%
191.  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111 0 0.00%
192.  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77 0 0.00%
193.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net