ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาชุม 97 18 18.56%
2.  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 90 15 16.67%
3.  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 114 19 16.67%
4.  โรงเรียนบ้านสงยาง 22 3 13.64%
5.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 113 13 11.50%
6.  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107 12 11.21%
7.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007 112 11.12%
8.  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103 11 10.68%
9.  โรงเรียนบ้านพะลาน 66 7 10.61%
10.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220 23 10.45%
11.  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68 7 10.29%
12.  โรงเรียนบ้านคำหาด 114 11 9.65%
13.  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64 6 9.38%
14.  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34 3 8.82%
15.  โรงเรียนบ้านนาแวง 104 9 8.65%
16.  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 105 9 8.57%
17.  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24 2 8.33%
18.  โรงเรียนบ้านเลาะ 37 3 8.11%
19.  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74 6 8.11%
20.  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211 17 8.06%
21.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50 4 8.00%
22.  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39 3 7.69%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 159 12 7.55%
24.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149 11 7.38%
25.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312 22 7.05%
26.  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128 9 7.03%
27.  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58 4 6.90%
28.  โรงเรียนบ้านตุ 131 9 6.87%
29.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73 5 6.85%
30.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44 3 6.82%
31.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59 4 6.78%
32.  โรงเรียนบ้านคำไหล 45 3 6.67%
33.  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76 5 6.58%
34.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130 8 6.15%
35.  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 277 17 6.14%
36.  โรงเรียนบ้านเขือง 49 3 6.12%
37.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82 5 6.10%
38.  โรงเรียนบ้านคำสมิง 203 12 5.91%
39.  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138 8 5.80%
40.  โรงเรียนบ้านดอนจิก 52 3 5.77%
41.  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53 3 5.66%
42.  โรงเรียนบ้านพอก 160 9 5.63%
43.  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 89 5 5.62%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55 3 5.45%
45.  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 132 7 5.30%
46.  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57 3 5.26%
47.  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272 14 5.15%
48.  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100 5 5.00%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188 9 4.79%
50.  โรงเรียนบ้านร่องข่า 146 7 4.79%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109 5 4.59%
52.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131 6 4.58%
53.  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88 4 4.55%
54.  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44 2 4.55%
55.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155 7 4.52%
56.  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112 5 4.46%
57.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112 5 4.46%
58.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23 1 4.35%
59.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93 4 4.30%
60.  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47 2 4.26%
61.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118 5 4.24%
62.  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118 5 4.24%
63.  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95 4 4.21%
64.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 96 4 4.17%
65.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 48 2 4.17%
66.  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 169 7 4.14%
67.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121 5 4.13%
68.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 73 3 4.11%
69.  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98 4 4.08%
70.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 202 8 3.96%
71.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 1 3.85%
72.  โรงเรียนบ้านบาก 160 6 3.75%
73.  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 214 8 3.74%
74.  โรงเรียนบ้านพะไล 82 3 3.66%
75.  โรงเรียนบ้านคำแคน 83 3 3.61%
76.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83 3 3.61%
77.  โรงเรียนบ้านนานวน 113 4 3.54%
78.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29 1 3.45%
79.  โรงเรียนบุญจิราธร 146 5 3.42%
80.  โรงเรียนเขมราฐ 380 13 3.42%
81.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89 3 3.37%
82.  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 271 9 3.32%
83.  โรงเรียนบ้านคำมณี 152 5 3.29%
84.  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31 1 3.23%
85.  โรงเรียนบ้านนาทราย 93 3 3.23%
86.  โรงเรียนบ้านกะลึง 63 2 3.17%
87.  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64 2 3.13%
88.  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97 3 3.09%
89.  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66 2 3.03%
90.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 133 4 3.01%
91.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 606 18 2.97%
92.  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68 2 2.94%
93.  โรงเรียนบ้านดอนหมู 34 1 2.94%
94.  โรงเรียนบ้านนาพิน 173 5 2.89%
95.  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35 1 2.86%
96.  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 73 2 2.74%
97.  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74 2 2.70%
98.  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76 2 2.63%
99.  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116 3 2.59%
100.  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120 3 2.50%
101.  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171 4 2.34%
102.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 88 2 2.27%
103.  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 224 5 2.23%
104.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45 1 2.22%
105.  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 136 3 2.21%
106.  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46 1 2.17%
107.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93 2 2.15%
108.  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101 2 1.98%
109.  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 102 2 1.96%
110.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51 1 1.96%
111.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102 2 1.96%
112.  โรงเรียนบ้านนายูง 205 4 1.95%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 263 5 1.90%
114.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53 1 1.89%
115.  โรงเรียนบ้านบก 112 2 1.79%
116.  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114 2 1.75%
117.  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120 2 1.67%
118.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 185 3 1.62%
119.  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251 4 1.59%
120.  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63 1 1.59%
121.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66 1 1.52%
122.  โรงเรียนบ้านพังเคน 337 5 1.48%
123.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68 1 1.47%
124.  โรงเรียนบ้านโสกชัน 136 2 1.47%
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144 2 1.39%
126.  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144 2 1.39%
127.  โรงเรียนบ้านพะลอง 73 1 1.37%
128.  โรงเรียนบ้านทม 75 1 1.33%
129.  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151 2 1.32%
130.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 79 1 1.27%
131.  โรงเรียนบ้านกองโพน 240 3 1.25%
132.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 86 1 1.16%
133.  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 93 1 1.08%
134.  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94 1 1.06%
135.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189 2 1.06%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยที 96 1 1.04%
137.  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97 1 1.03%
138.  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308 3 0.97%
139.  โรงเรียนบ้านค้อ 123 1 0.81%
140.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 280 2 0.71%
141.  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 152 1 0.66%
142.  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159 1 0.63%
143.  โรงเรียนตระการพืชผล 710 2 0.28%
144.  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93 0 0.00%
145.  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 78 0 0.00%
148.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87 0 0.00%
149.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 236 0 0.00%
150.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164 0 0.00%
151.  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านกาบิน 80 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านกาจับ 54 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120 0 0.00%
156.  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านกุศกร 104 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านคำข่า 80 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 113 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านคึม 56 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 41 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านดงบัง 38 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านดอน 42 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านตากแดด 271 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านตระการ 129 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านนากลาง 88 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านนาขาม 178 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านนาแมด 163 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านปากแซง 66 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 62 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านพนมดี 25 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านสองคอน 199 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านสำโรง 21 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านสารภี 38 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 124 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านฮี 89 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านเล้า 17 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านเกษม 111 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 77 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านแพง 49 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 169 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 41 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านโคกจาน 54 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านโหมน 40 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net