ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 20 24.39%
2.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 31 23.85%
3.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 23 23.47%
4.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 18 22.22%
5.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 63 21.36%
6.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 29 20.42%
7.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 22 20.00%
8.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 38 19.59%
9.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 16 19.51%
10.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 25 19.23%
11.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 42 19.00%
12.  โรงเรียนบ้านแขว 201 38 18.91%
13.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 24 18.90%
14.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 23 18.85%
15.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 24 18.75%
16.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 33 18.54%
17.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 21 17.95%
18.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 33 17.74%
19.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 15 17.24%
20.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 16 17.20%
21.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 17 16.83%
22.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 6 16.67%
23.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 12 15.79%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 9 15.79%
25.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 19 15.70%
26.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 8 15.69%
27.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 13 15.66%
28.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 29 15.26%
29.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 31 14.83%
30.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 16 14.41%
31.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 20 14.29%
32.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 35 14.11%
33.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 17 14.05%
34.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 16 14.04%
35.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 21 13.55%
36.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 14 13.46%
37.  โรงเรียนวัดเขียน 263 35 13.31%
38.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 25 13.02%
39.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 67 12.79%
40.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 18 12.59%
41.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 59 12.47%
42.  โรงเรียนบ้านโสน 161 20 12.42%
43.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 10 12.35%
44.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 21 12.21%
45.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 29 12.13%
46.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 26 11.93%
47.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 16 11.85%
48.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 8 11.59%
49.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 16 11.35%
50.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 54 11.30%
51.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 21 10.99%
52.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 9 10.98%
53.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 23 10.85%
54.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 13 10.74%
55.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 6 10.53%
56.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 24 10.48%
57.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 13 10.40%
58.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 19 10.27%
59.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 18 10.06%
60.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 13 10.00%
61.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 10 10.00%
62.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 11 9.82%
63.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 10 9.35%
64.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 7 9.33%
65.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 4 9.30%
66.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 13 9.29%
67.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 13 9.22%
68.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 7 9.09%
69.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 30 8.90%
70.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 4 8.89%
71.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 18 8.87%
72.  โรงเรียนบ้านตราด 68 6 8.82%
73.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 15 8.77%
74.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 8 8.70%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 9 8.65%
76.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 12 8.63%
77.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 9 8.49%
78.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 12 8.28%
79.  โรงเรียนบ้านผือ 97 8 8.25%
80.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 7 8.24%
81.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 9 8.18%
82.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 4 8.16%
83.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 33 7.99%
84.  โรงเรียนบ้านพราน 63 5 7.94%
85.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 12 7.89%
86.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 7 7.87%
87.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 11 7.75%
88.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 12 7.45%
89.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 27 7.44%
90.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 5 7.35%
91.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 9 7.20%
92.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 26 7.20%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 8 7.14%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 10 7.14%
95.  โรงเรียนบ้านโพง 84 6 7.14%
96.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 3 7.14%
97.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 20 6.99%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 8 6.96%
99.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 15 6.82%
100.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 18 6.67%
101.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 19 6.42%
102.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 12 6.15%
103.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 13 6.10%
104.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 7 6.09%
105.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 5 5.95%
106.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 10 5.81%
107.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 10 5.78%
108.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 4 5.63%
109.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 12 5.43%
110.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 6 5.31%
111.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 7 5.30%
112.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 3 5.17%
113.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 4 5.13%
114.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 7 5.11%
115.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 14 5.09%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 13 5.04%
117.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 6 5.04%
118.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 4 5.00%
119.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 3 5.00%
120.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 3 5.00%
121.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 8 4.91%
122.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 4 4.88%
123.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 6 4.84%
124.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 3 4.76%
125.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 4 4.71%
126.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 6 4.62%
127.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 4 4.55%
128.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 7 4.55%
129.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 2 4.44%
130.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 3 4.29%
131.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 5 4.24%
132.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 15 3.98%
133.  โรงเรียนบ้านตูม 152 6 3.95%
134.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 5 3.91%
135.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 5 3.85%
136.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 4 3.85%
137.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 5 3.79%
138.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 2 3.70%
139.  โรงเรียนบ้านละลม 379 14 3.69%
140.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 6 3.68%
141.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 6 3.61%
142.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 3 3.61%
143.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 7 3.61%
144.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 10 3.60%
145.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 4 3.57%
146.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 45 3.51%
147.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 13 3.49%
148.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 5 3.45%
149.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 4 3.45%
150.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 2 3.39%
151.  โรงเรียนบ้านระกา 97 3 3.09%
152.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 4 3.01%
153.  โรงเรียนบ้านพอก 134 4 2.99%
154.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 3 2.97%
155.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 3 2.63%
156.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 1 2.63%
157.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 5 2.49%
158.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 5 2.48%
159.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 3 2.44%
160.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 1 2.38%
161.  โรงเรียนบ้านไทร 127 3 2.36%
162.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 3 2.07%
163.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 1 1.92%
164.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 2 1.82%
165.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 4 1.79%
166.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 1 1.64%
167.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 1 1.59%
168.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 1 1.54%
169.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 2 1.47%
170.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 1 1.43%
171.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 1 1.41%
172.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 6 1.40%
173.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 2 1.35%
174.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 1 1.30%
175.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 1 1.27%
176.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 1 1.18%
177.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 1 1.14%
178.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 1 1.08%
179.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 1 0.76%
180.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 1 0.61%
181.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านแดง 47 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net