ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112 26 23.21%
2.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83 13 15.66%
3.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77 12 15.58%
4.  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90 14 15.56%
5.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 72 11 15.28%
6.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109 14 12.84%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 53 6 11.32%
8.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92 10 10.87%
9.  โรงเรียนบ้านนางาม 102 11 10.78%
10.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 117 12 10.26%
11.  โรงเรียนดอนหมู 114 11 9.65%
12.  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83 8 9.64%
13.  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 108 10 9.26%
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163 15 9.20%
15.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57 5 8.77%
16.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119 10 8.40%
17.  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24 2 8.33%
18.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134 11 8.21%
19.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187 15 8.02%
20.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 165 13 7.88%
21.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89 7 7.87%
22.  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52 4 7.69%
23.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81 6 7.41%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 173 12 6.94%
25.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 30 2 6.67%
26.  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896 59 6.58%
27.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 46 3 6.52%
28.  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139 9 6.47%
29.  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64 4 6.25%
30.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 152 9 5.92%
31.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119 7 5.88%
32.  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34 2 5.88%
33.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 122 7 5.74%
34.  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35 2 5.71%
35.  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 53 3 5.66%
36.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107 6 5.61%
37.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54 3 5.56%
38.  โรงเรียนบ้านแท่น 90 5 5.56%
39.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36 2 5.56%
40.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 109 6 5.50%
41.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 146 8 5.48%
42.  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58 3 5.17%
43.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119 6 5.04%
44.  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20 1 5.00%
45.  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80 4 5.00%
46.  โรงเรียนบ้านหัวนา 84 4 4.76%
47.  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 43 2 4.65%
48.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 66 3 4.55%
49.  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116 5 4.31%
50.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 118 5 4.24%
51.  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71 3 4.23%
52.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 97 4 4.12%
53.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49 2 4.08%
54.  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124 5 4.03%
55.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50 2 4.00%
56.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75 3 4.00%
57.  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 153 6 3.92%
58.  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53 2 3.77%
59.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107 4 3.74%
60.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137 5 3.65%
61.  โรงเรียนบ้านละว้า 169 6 3.55%
62.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 113 4 3.54%
63.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57 2 3.51%
64.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57 2 3.51%
65.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229 8 3.49%
66.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 119 4 3.36%
67.  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119 4 3.36%
68.  โรงเรียนบ้านหนองไห 120 4 3.33%
69.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 150 5 3.33%
70.  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 61 2 3.28%
71.  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93 3 3.23%
72.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 93 3 3.23%
73.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 591 19 3.21%
74.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35 1 2.86%
75.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 141 4 2.84%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 71 2 2.82%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108 3 2.78%
78.  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36 1 2.78%
79.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73 2 2.74%
80.  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37 1 2.70%
81.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37 1 2.70%
82.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38 1 2.63%
83.  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 77 2 2.60%
84.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 117 3 2.56%
85.  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398 10 2.51%
86.  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40 1 2.50%
87.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 124 3 2.42%
88.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209 5 2.39%
89.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42 1 2.38%
90.  โรงเรียนบ้านลาน 128 3 2.34%
91.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89 2 2.25%
92.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 139 3 2.16%
93.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93 2 2.15%
94.  โรงเรียนบ้านปอแดง 94 2 2.13%
95.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149 3 2.01%
96.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 100 2 2.00%
97.  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51 1 1.96%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56 1 1.79%
99.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114 2 1.75%
100.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58 1 1.72%
101.  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64 1 1.56%
102.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69 1 1.45%
103.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139 2 1.44%
104.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72 1 1.39%
105.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216 3 1.39%
106.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75 1 1.33%
107.  โรงเรียนบ้านวังแสง 77 1 1.30%
108.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78 1 1.28%
109.  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82 1 1.22%
110.  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 87 1 1.15%
111.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87 1 1.15%
112.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264 3 1.14%
113.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100 1 1.00%
114.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103 1 0.97%
115.  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107 1 0.93%
116.  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109 1 0.92%
117.  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111 1 0.90%
118.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112 1 0.89%
119.  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134 1 0.75%
120.  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165 1 0.61%
121.  โรงเรียนบ้านสว่าง 76 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 79 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 19 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 44 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 76 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 103 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28 0 0.00%
142.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 22 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 42 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 83 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเขวา 36 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 106 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 37 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 75 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 127 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 90 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโจด 85 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 20 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 39 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61 0 0.00%
169.  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89 0 0.00%
170.  โรงเรียนสวัสดี 175 0 0.00%
171.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72 0 0.00%
172.  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50 0 0.00%
173.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145 0 0.00%
174.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32 0 0.00%
175.  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46 0 0.00%
176.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26 0 0.00%
177.  โรงเรียนบัวเหลือง 47 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 81 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านคำแคน 32 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 104 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 75 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านนาฮี 15 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านบัว 44 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านนาข่า 42 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านวังแคน 42 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 35 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net