ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104 16 15.38%
2.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86 11 12.79%
3.  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130 13 10.00%
4.  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208 20 9.62%
5.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125 10 8.00%
6.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171 12 7.02%
7.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173 12 6.94%
8.  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938 65 6.93%
9.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89 6 6.74%
10.  โรงเรียนวัดวังหว้า 120 8 6.67%
11.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159 10 6.29%
12.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114 7 6.14%
13.  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82 5 6.10%
14.  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133 8 6.02%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153 9 5.88%
16.  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90 5 5.56%
17.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182 10 5.49%
18.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164 8 4.88%
19.  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145 7 4.83%
20.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104 5 4.81%
21.  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116 5 4.31%
22.  โรงเรียน วัดท่ากง 141 6 4.26%
23.  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644 27 4.19%
24.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96 4 4.17%
25.  โรงเรียนบ้านวังหิน 360 15 4.17%
26.  โรงเรียนวัดคลองปูน 202 8 3.96%
27.  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232 9 3.88%
28.  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161 6 3.73%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270 10 3.70%
30.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136 5 3.68%
31.  โรงเรียน วัดพลงไสว 137 5 3.65%
32.  โรงเรียนวัดเนินทราย 87 3 3.45%
33.  โรงเรียนบ้านชงโค 64 2 3.13%
34.  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74 2 2.70%
35.  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297 8 2.69%
36.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78 2 2.56%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161 4 2.48%
38.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81 2 2.47%
39.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81 2 2.47%
40.  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495 12 2.42%
41.  โรงเรียน บ้านยางเอน 166 4 2.41%
42.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125 3 2.40%
43.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545 13 2.39%
44.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047 41 2.00%
45.  โรงเรียนวัดจำรุง 51 1 1.96%
46.  โรงเรียนวัดกองดิน 59 1 1.69%
47.  โรงเรียนบ้านยางงาม 119 2 1.68%
48.  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60 1 1.67%
49.  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132 2 1.52%
50.  โรงเรียน วัดบุนนาค 135 2 1.48%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630 9 1.43%
52.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216 3 1.39%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146 2 1.37%
54.  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222 3 1.35%
55.  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84 1 1.19%
56.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181 2 1.10%
57.  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96 1 1.04%
58.  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96 1 1.04%
59.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540 5 0.93%
60.  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111 1 0.90%
61.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124 1 0.81%
62.  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250 2 0.80%
63.  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273 2 0.73%
64.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64 0 0.00%
65.  โรงเรียน วัดกะแส 209 0 0.00%
66.  โรงเรียน วัดบ้านนา 145 0 0.00%
67.  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222 0 0.00%
68.  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225 0 0.00%
69.  โรงเรียน วัดสันติวัน 29 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100 0 0.00%
71.  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดพังราด 47 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดเนินยาง 75 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769 0 0.00%
86.  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113 0 0.00%
87.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net