ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5 1 20.00%
2.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54 7 12.96%
3.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82 10 12.20%
4.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264 31 11.74%
5.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70 8 11.43%
6.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63 7 11.11%
7.  โรงเรียน บ้านหินขาว 67 7 10.45%
8.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20 2 10.00%
9.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50 5 10.00%
10.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10 1 10.00%
11.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170 16 9.41%
12.  โรงเรียนบ้านหนองคู 33 3 9.09%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48 4 8.33%
14.  โรงเรียน หินกองวิทยา 54 4 7.41%
15.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82 6 7.32%
16.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 8 7.27%
17.  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28 2 7.14%
18.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157 11 7.01%
19.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44 3 6.82%
20.  โรงเรียน บ้านกอก 91 6 6.59%
21.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91 6 6.59%
22.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184 12 6.52%
23.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65 4 6.15%
24.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164 10 6.10%
25.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50 3 6.00%
26.  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186 11 5.91%
27.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105 6 5.71%
28.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88 5 5.68%
29.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353 20 5.67%
30.  โรงเรียน บ้านชาด 71 4 5.63%
31.  โรงเรียน บ้านคำบอน 90 5 5.56%
32.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18 1 5.56%
33.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335 18 5.37%
34.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114 6 5.26%
35.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39 2 5.13%
36.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176 9 5.11%
37.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41 2 4.88%
38.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103 5 4.85%
39.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103 5 4.85%
40.  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145 7 4.83%
41.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189 9 4.76%
42.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148 7 4.73%
43.  โรงเรียนบ้านดงพอง 43 2 4.65%
44.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131 6 4.58%
45.  โรงเรียนบ้านศิลา 45 2 4.44%
46.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25 1 4.00%
47.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100 4 4.00%
48.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152 6 3.95%
49.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671 26 3.87%
50.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26 1 3.85%
51.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194 7 3.61%
52.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112 4 3.57%
53.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114 4 3.51%
54.  โรงเรียนบ้านโกทา 87 3 3.45%
55.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89 3 3.37%
56.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90 3 3.33%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121 4 3.31%
58.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61 2 3.28%
59.  โรงเรียน บ้านดอนบม 156 5 3.21%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606 19 3.14%
61.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64 2 3.13%
62.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142 4 2.82%
63.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74 2 2.70%
64.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75 2 2.67%
65.  โรงเรียน บ้านบะยาว 113 3 2.65%
66.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115 3 2.61%
67.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78 2 2.56%
68.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41 1 2.44%
69.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83 2 2.41%
70.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 5 2.40%
71.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42 1 2.38%
72.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44 1 2.27%
73.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222 5 2.25%
74.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178 4 2.25%
75.  โรงเรียนสนามบิน 2562 54 2.11%
76.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 2 2.04%
77.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99 2 2.02%
78.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50 1 2.00%
79.  โรงเรียน บ้านค้อ 51 1 1.96%
80.  โรงเรียนบ้านบึงแก 102 2 1.96%
81.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103 2 1.94%
82.  โรงเรียนบ้านเลิง 55 1 1.82%
83.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225 4 1.78%
84.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124 2 1.61%
85.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186 3 1.61%
86.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187 3 1.60%
87.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126 2 1.59%
88.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127 2 1.57%
89.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67 1 1.49%
90.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635 49 1.35%
91.  โรงเรียน บ้านสะอาด 148 2 1.35%
92.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162 2 1.23%
93.  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84 1 1.19%
94.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91 1 1.10%
95.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92 1 1.09%
96.  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93 1 1.08%
97.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130 1 0.77%
98.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148 1 0.68%
99.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150 1 0.67%
100.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 0 0.00%
105.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36 0 0.00%
106.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79 0 0.00%
108.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77 0 0.00%
109.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69 0 0.00%
110.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12 0 0.00%
111.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านไก่นา 8 0 0.00%
113.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 0 0.00%
114.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54 0 0.00%
115.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57 0 0.00%
116.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200 0 0.00%
117.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61 0 0.00%
118.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43 0 0.00%
119.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13 0 0.00%
120.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121 0 0.00%
121.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83 0 0.00%
122.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142 0 0.00%
123.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
124.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235 0 0.00%
125.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115 0 0.00%
126.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40 0 0.00%
127.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 0 0.00%
128.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75 0 0.00%
129.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129 0 0.00%
130.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านวังโพน 35 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านม่วง 254 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net