ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166 17 10.24%
2.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 12 9.92%
3.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 6 9.38%
4.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 6 8.96%
5.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 24 8.86%
6.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 6 8.11%
7.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141 11 7.80%
8.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40 3 7.50%
9.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 55 6.86%
10.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149 10 6.71%
11.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 23 6.69%
12.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 4 6.56%
13.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255 16 6.27%
14.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 7 5.69%
15.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 16 5.57%
16.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 5 5.43%
17.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 4 5.41%
18.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111 6 5.41%
19.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376 20 5.32%
20.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 3 5.08%
21.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142 7 4.93%
22.  โรงเรียนบางไทร 147 7 4.76%
23.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21 1 4.76%
24.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 3 4.69%
25.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 2 4.44%
26.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367 16 4.36%
27.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 6 4.20%
28.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 1 4.17%
29.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 3 4.05%
30.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 4 4.00%
31.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75 3 4.00%
32.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405 16 3.95%
33.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 12 3.95%
34.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234 9 3.85%
35.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 10 3.66%
36.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 2 3.64%
37.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 3 3.61%
38.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 7 3.59%
39.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 1 3.57%
40.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 3 3.53%
41.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57 2 3.51%
42.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86 3 3.49%
43.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152 5 3.29%
44.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 4 3.25%
45.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 1 3.23%
46.  โรงเรียนวิทยานนท์ 230 7 3.04%
47.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338 10 2.96%
48.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69 2 2.90%
49.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731 21 2.87%
50.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 2 2.78%
51.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 12 2.76%
52.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 2 2.74%
53.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73 2 2.74%
54.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 3 2.73%
55.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 2 2.60%
56.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156 4 2.56%
57.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 4 2.56%
58.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157 4 2.55%
59.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 2 2.53%
60.  โรงเรียนวัดวังชะโด 82 2 2.44%
61.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85 2 2.35%
62.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 6 2.33%
63.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 1 2.22%
64.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 2 2.22%
65.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 1 2.13%
66.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 2 2.02%
67.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 2 1.94%
68.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52 1 1.92%
69.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157 3 1.91%
70.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120 2 1.67%
71.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 1 1.61%
72.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128 2 1.56%
73.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 1 1.47%
74.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618 9 1.46%
75.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142 2 1.41%
76.  โรงเรียนวัดสามเรือน 71 1 1.41%
77.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 8 1.38%
78.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149 2 1.34%
79.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 1 1.30%
80.  โรงเรียนวัดบางเคียน 155 2 1.29%
81.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 3 1.28%
82.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395 5 1.27%
83.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551 6 1.09%
84.  โรงเรียนรอซีดี 278 3 1.08%
85.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94 1 1.06%
86.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 1 0.99%
87.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105 1 0.95%
88.  โรงเรียนวัดขวิด 113 1 0.88%
89.  โรงเรียนวัดกระแชง 124 1 0.81%
90.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124 1 0.81%
91.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152 1 0.66%
92.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156 1 0.64%
93.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311 1 0.32%
94.  โรงเรียนคอตัน 95 0 0.00%
95.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40 0 0.00%
96.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65 0 0.00%
97.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44 0 0.00%
98.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดกลาง 98 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดบางบาล 45 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดยม 151 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32 0 0.00%
154.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 0 0.00%
155.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
156.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39 0 0.00%
157.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
158.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net