ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216 65 30.09%
2.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 73 18 24.66%
3.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 123 26 21.14%
4.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44 9 20.45%
5.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27 5 18.52%
6.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158 22 13.92%
7.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79 11 13.92%
8.  โรงเรียนบ้านชายเคือง 158 20 12.66%
9.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129 16 12.40%
10.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65 8 12.31%
11.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75 9 12.00%
12.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72 8 11.11%
13.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83 9 10.84%
14.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 20 2 10.00%
15.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 75 7 9.33%
16.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134 12 8.96%
17.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124 11 8.87%
18.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 81 7 8.64%
19.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70 6 8.57%
20.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48 4 8.33%
21.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273 21 7.69%
22.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136 10 7.35%
23.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 6 7.32%
24.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43 3 6.98%
25.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173 12 6.94%
26.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60 4 6.67%
27.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138 9 6.52%
28.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 109 7 6.42%
29.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 94 6 6.38%
30.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173 11 6.36%
31.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16 1 6.25%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64 4 6.25%
33.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 98 6 6.12%
34.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67 4 5.97%
35.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86 5 5.81%
36.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 87 5 5.75%
37.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35 2 5.71%
38.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53 3 5.66%
39.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55 3 5.45%
40.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55 3 5.45%
41.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 117 6 5.13%
42.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 120 6 5.00%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 203 10 4.93%
44.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 105 5 4.76%
45.  โรงเรียนบ้านวังหามแห 21 1 4.76%
46.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86 4 4.65%
47.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108 5 4.63%
48.  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152 7 4.61%
49.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87 4 4.60%
50.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109 5 4.59%
51.  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155 7 4.52%
52.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134 6 4.48%
53.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90 4 4.44%
54.  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93 4 4.30%
55.  โรงเรียนบ้านสามแยก 70 3 4.29%
56.  โรงเรียนบ้านชุมนาก 117 5 4.27%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 756 32 4.23%
58.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 190 8 4.21%
59.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49 2 4.08%
60.  โรงเรียนบ้านปางตาไว 148 6 4.05%
61.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124 5 4.03%
62.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124 5 4.03%
63.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100 4 4.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78 3 3.85%
65.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 105 4 3.81%
66.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604 23 3.81%
67.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80 3 3.75%
68.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 162 6 3.70%
69.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109 4 3.67%
70.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82 3 3.66%
71.  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56 2 3.57%
72.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56 2 3.57%
73.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 142 5 3.52%
74.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143 5 3.50%
75.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143 5 3.50%
76.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145 5 3.45%
77.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89 3 3.37%
78.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 120 4 3.33%
79.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122 4 3.28%
80.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 123 4 3.25%
81.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 93 3 3.23%
82.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62 2 3.23%
83.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 217 7 3.23%
84.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94 3 3.19%
85.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189 6 3.17%
86.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 95 3 3.16%
87.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162 5 3.09%
88.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 133 4 3.01%
89.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137 4 2.92%
90.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 111 3 2.70%
91.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114 3 2.63%
92.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116 3 2.59%
93.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 156 4 2.56%
94.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160 4 2.50%
95.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 40 1 2.50%
96.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83 2 2.41%
97.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 125 3 2.40%
98.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253 6 2.37%
99.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253 6 2.37%
100.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128 3 2.34%
101.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 130 3 2.31%
102.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 130 3 2.31%
103.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 44 1 2.27%
104.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134 3 2.24%
105.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 138 3 2.17%
106.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 46 1 2.17%
107.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 192 4 2.08%
108.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 146 3 2.05%
109.  โรงเรียนบ้านนิคม 49 1 2.04%
110.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98 2 2.04%
111.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 51 1 1.96%
112.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154 3 1.95%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52 1 1.92%
114.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159 3 1.89%
115.  โรงเรียนบ้านรังแถว 54 1 1.85%
116.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166 3 1.81%
117.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 58 1 1.72%
118.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59 1 1.69%
119.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62 1 1.61%
120.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125 2 1.60%
121.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65 1 1.54%
122.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204 3 1.47%
123.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138 2 1.45%
124.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156 2 1.28%
125.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81 1 1.23%
126.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 82 1 1.22%
127.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191 2 1.05%
128.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209 2 0.96%
129.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119 1 0.84%
130.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121 1 0.83%
131.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128 1 0.78%
132.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132 1 0.76%
133.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 137 1 0.73%
134.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139 1 0.72%
135.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 152 1 0.66%
136.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231 1 0.43%
137.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านช่องลม 54 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านช้างคับ 82 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 98 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 74 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 204 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 94 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 63 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านวังบัว 216 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 113 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 69 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 48 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 103 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 67 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านหนองโมก 71 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 79 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 105 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 214 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76 0 0.00%
176.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36 0 0.00%
178.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 121 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 44 0 0.00%
180.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49 0 0.00%
181.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108 0 0.00%
182.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net