ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399 137 9.79%
2.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595 41 6.89%
3.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227 13 5.73%
4.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526 26 4.94%
5.  โรงเรียนพญาไท 1727 84 4.86%
6.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637 28 4.40%
7.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342 44 3.28%
8.  โรงเรียนวัดนาคปรก 221 7 3.17%
9.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347 10 2.88%
10.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565 44 2.81%
11.  โรงเรียนวัดด่าน 299 8 2.68%
12.  โรงเรียนประถมนนทรี 379 10 2.64%
13.  โรงเรียนวัดหนัง 542 14 2.58%
14.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198 29 2.42%
15.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034 24 2.32%
16.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135 26 2.29%
17.  โรงเรียนดาราคาม 353 8 2.27%
18.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737 16 2.17%
19.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450 9 2.00%
20.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408 8 1.96%
21.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708 12 1.69%
22.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533 9 1.69%
23.  โรงเรียนวัดโสมนัส 298 5 1.68%
24.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826 13 1.57%
25.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198 3 1.52%
26.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727 11 1.51%
27.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702 10 1.42%
28.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185 2 1.08%
29.  โรงเรียนราชวินิต 2198 23 1.05%
30.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641 5 0.78%
31.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446 2 0.45%
32.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953 4 0.42%
33.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264 1 0.38%
34.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638 0 0.00%
35.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287 0 0.00%
36.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265 0 0.00%
37.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net