ภาวะทุพโภชนาการอ้วนเกินร้อยละ 10.00 (จำนวน 67 เขต)