ภาวะทุพโภชนาการอ้วนเกินร้อยละ 10.00 (จำนวน 50 เขต)