ภาวะทุพโภชนาการผอมและอ้วนเกินร้อยละ 10.00 (จำนวน 0 เขต)