ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 2 66.67%
2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 24 40.68%
3.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 2 28.57%
4.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 8 28.57%
5.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 9 23.08%
6.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 4 22.22%
7.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252 55 21.83%
8.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 84 18 21.43%
9.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 7 21.21%
10.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 1 20.00%
11.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 23 18.25%
12.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22 4 18.18%
13.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 16 17.58%
14.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162 28 17.28%
15.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 6 17.14%
16.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101 17 16.83%
17.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 18 15.13%
18.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96 14 14.58%
19.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139 20 14.39%
20.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 12 14.29%
21.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 3 13.64%
22.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 4 13.33%
23.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 29 13.30%
24.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 11 13.25%
25.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 34 13.08%
26.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100 13 13.00%
27.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 4 12.50%
28.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 2 12.50%
29.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 19 12.34%
30.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 6 11.76%
31.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 11 11.58%
32.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 10 11.49%
33.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185 20 10.81%
34.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 12 10.71%
35.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 11 10.58%
36.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 5 10.00%
37.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620 62 10.00%
38.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 1 10.00%
39.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 6 10.00%
40.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 19 9.74%
41.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 10 9.62%
42.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125 12 9.60%
43.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 2 9.52%
44.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 5 9.43%
45.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 4 9.30%
46.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43 4 9.30%
47.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 9 9.00%
48.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 4 8.89%
49.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114 10 8.77%
50.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80 7 8.75%
51.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69 6 8.70%
52.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 7 8.64%
53.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116 10 8.62%
54.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 18 8.57%
55.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35 3 8.57%
56.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 12 8.33%
57.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38 3 7.89%
58.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 4 7.84%
59.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 6 7.69%
60.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
61.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91 7 7.69%
62.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 4 7.69%
63.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109 8 7.34%
64.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 9 7.32%
65.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110 8 7.27%
66.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 8 7.27%
67.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69 5 7.25%
68.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 2 7.14%
69.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70 5 7.14%
70.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 7 7.07%
71.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 9 6.92%
72.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189 13 6.88%
73.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 4 6.78%
74.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 5 6.49%
75.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31 2 6.45%
76.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 6 6.38%
77.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49 3 6.12%
78.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66 4 6.06%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 8 6.02%
80.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51 3 5.88%
81.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 7 5.83%
82.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 8 5.76%
83.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35 2 5.71%
84.  โรงเรียนนาจำปา 222 12 5.41%
85.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 8 5.10%
86.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 5 5.10%
87.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 3 5.08%
88.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 4 5.00%
89.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140 7 5.00%
90.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101 5 4.95%
91.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81 4 4.94%
92.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123 6 4.88%
93.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103 5 4.85%
94.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 3 4.84%
95.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 7 4.83%
96.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 4 4.65%
97.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 2 4.65%
98.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 3 4.55%
99.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222 10 4.50%
100.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 4 4.49%
101.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67 3 4.48%
102.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180 8 4.44%
103.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113 5 4.42%
104.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136 6 4.41%
105.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 5 4.31%
106.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47 2 4.26%
107.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 3 4.17%
108.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 4 4.12%
109.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 5 4.07%
110.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 5 4.00%
111.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 3 3.85%
112.  โรงเรียนนาโกวิทยา 108 4 3.70%
113.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
114.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 4 3.64%
115.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 4 3.64%
116.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110 4 3.64%
117.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 3 3.45%
118.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90 3 3.33%
119.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 3 3.26%
120.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 6 3.24%
121.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
122.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 63 3.22%
123.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94 3 3.19%
124.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 8 3.16%
125.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
126.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 3 3.00%
127.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 3 2.86%
128.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 44 2.80%
129.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110 3 2.73%
130.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369 10 2.71%
131.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 6 2.44%
132.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 1 2.44%
133.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83 2 2.41%
134.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
135.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86 2 2.33%
136.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 2 2.27%
137.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 1 2.27%
138.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47 1 2.13%
139.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 1 2.04%
140.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50 1 2.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 5 1.95%
142.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207 4 1.93%
143.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160 3 1.88%
144.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 3 1.85%
145.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 1 1.85%
146.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109 2 1.83%
147.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113 2 1.77%
148.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115 2 1.74%
149.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58 1 1.72%
150.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61 1 1.64%
151.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 1 1.61%
152.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 4 1.61%
153.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69 1 1.45%
154.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78 1 1.28%
155.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 1 1.19%
156.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 1 0.72%
157.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 1 0.62%
158.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
160.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
161.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
162.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
163.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
165.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
166.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
167.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
168.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29 0 0.00%
169.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86 0 0.00%
170.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
171.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0 0 0.00%
172.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
173.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net