ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 3 25.00%
2.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 12 21.05%
3.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 20 20.62%
4.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 30 20.27%
5.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 7 19.44%
6.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 20 16.95%
7.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163 27 16.56%
8.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 12 16.44%
9.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104 17 16.35%
10.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 16 16.33%
11.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 23 14.65%
12.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 16 14.04%
13.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 9 13.85%
14.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 30 13.82%
15.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 3 13.04%
16.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 14 12.96%
17.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 21 12.96%
18.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 2 12.50%
19.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 1 12.50%
20.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170 21 12.35%
21.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 10 11.90%
22.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 12 11.76%
23.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 5 11.63%
24.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 6 11.54%
25.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 10 11.11%
26.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 6 10.91%
27.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 15 10.87%
28.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 2 10.53%
29.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 2 10.53%
30.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 10 10.31%
31.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 11 10.28%
32.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49 5 10.20%
33.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 11 9.82%
34.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268 25 9.33%
35.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 6 9.23%
36.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 181 9.20%
37.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 6 8.96%
38.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 8 8.89%
39.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 15 8.88%
40.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 2 8.33%
41.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 4 8.33%
42.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 4 8.16%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 11 7.97%
44.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 7 7.69%
45.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
46.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 5 7.58%
47.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66 5 7.58%
48.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40 3 7.50%
49.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 9 7.50%
50.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 6 7.41%
51.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 4 7.27%
52.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 6 7.06%
53.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 4 7.02%
54.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 3 6.98%
55.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 3 6.98%
56.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 2 6.90%
57.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 8 6.78%
58.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 1 6.67%
59.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 7 6.67%
60.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 4 6.67%
61.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 3 6.52%
62.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 8 6.50%
63.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 2 6.45%
64.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 15 6.44%
65.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 4 6.35%
66.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 6 6.32%
67.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 7 6.31%
68.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
69.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
70.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 8 6.20%
71.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 7 6.14%
72.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 2 6.06%
73.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 4 6.06%
74.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 7 6.03%
75.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100 6 6.00%
76.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 3 6.00%
77.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 3 6.00%
78.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 7 5.98%
79.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 7 5.88%
80.  โรงเรียนนาจำปา 242 14 5.79%
81.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 5 5.62%
82.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 6 5.56%
83.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 7 5.51%
84.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
85.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 4 5.33%
86.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 8 5.30%
87.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 12 5.26%
88.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 6 5.17%
89.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39 2 5.13%
90.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 3 5.08%
91.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 7 5.04%
92.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 6 5.04%
93.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 4 5.00%
94.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 4 4.94%
95.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 5 4.76%
96.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 79 4.73%
97.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 6 4.65%
98.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 4 4.60%
99.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 5 4.55%
100.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 3 4.48%
101.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 4 4.26%
102.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 2 4.17%
103.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 4 4.17%
104.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 1 4.17%
105.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 2 4.00%
106.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 1 4.00%
107.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
108.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 5 3.91%
109.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 9 3.90%
110.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 5 3.88%
111.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 25 3.82%
112.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 7 3.80%
113.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27 1 3.70%
114.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
115.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
116.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 5 3.57%
117.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 4 3.54%
118.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469 16 3.41%
119.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 2 3.17%
120.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 2 3.17%
121.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 3 3.16%
122.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 5 3.14%
123.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 2 3.13%
124.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 1 2.94%
125.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 2 2.94%
126.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 3 2.86%
127.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 3 2.80%
128.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 6 2.78%
129.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108 3 2.78%
130.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 3 2.70%
131.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 6 2.59%
132.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 3 2.56%
133.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 2 2.50%
134.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81 2 2.47%
135.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261 6 2.30%
136.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 1 2.27%
137.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 2 2.27%
138.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 2 2.25%
139.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 3 2.24%
140.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 2 2.15%
141.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 2 2.13%
142.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 1 2.00%
143.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 4 1.94%
144.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 1 1.85%
145.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370 6 1.62%
146.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 2 1.61%
147.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 2 1.56%
148.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 1 1.56%
149.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 1 1.54%
150.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 1 1.28%
151.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 1 0.94%
152.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 2 0.74%
153.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273 1 0.37%
154.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
155.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 0 0.00%
156.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 0 0.00%
157.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
158.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
159.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
160.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
161.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116 0 0.00%
162.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105 0 0.00%
163.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160 0 0.00%
164.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านท่างาม 52 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 0 0.00%
167.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 0 0.00%
168.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
169.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 0 0.00%
170.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
171.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net