ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8 3 37.50%
2.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 107 23 21.50%
3.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 14 20.90%
4.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 20 20.62%
5.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 30 20.27%
6.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 7 19.44%
7.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 22 18.64%
8.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 13 17.81%
9.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 101 17 16.83%
10.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 2 16.67%
11.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 164 27 16.46%
12.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 16 16.33%
13.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 26 16.05%
14.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 23 14.65%
15.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 16 14.04%
16.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 8 14.04%
17.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 9 13.85%
18.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 30 13.82%
19.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 109 14 12.84%
20.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 175 22 12.57%
21.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 3 12.50%
22.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 10 11.90%
23.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 5 11.63%
24.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 16 11.59%
25.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 6 11.54%
26.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 119 13 10.92%
27.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 6 10.91%
28.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 12 10.71%
29.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 47 5 10.64%
30.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 2 10.53%
31.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 269 28 10.41%
32.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 11 10.28%
33.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 5 10.20%
34.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 177 9.00%
35.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 100 9 9.00%
36.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 6 8.96%
37.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 8 8.89%
38.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 91 8 8.79%
39.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 5 8.77%
40.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 2 8.70%
41.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 9 8.57%
42.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 9 8.11%
43.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 10 8.00%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 11 7.97%
45.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 5 7.94%
46.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 7 7.69%
47.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 5 7.69%
48.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
49.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 5 7.58%
50.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 6 7.41%
51.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 4 7.27%
52.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 5 7.25%
53.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 12 7.10%
54.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 6 7.06%
55.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 3 6.98%
56.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 3 6.98%
57.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 2 6.90%
58.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 8 6.90%
59.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 16 6.87%
60.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 8 6.78%
61.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 1 6.67%
62.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 4 6.67%
63.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 5 6.58%
64.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 3 6.52%
65.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 2 6.45%
66.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 4 6.35%
67.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 6 6.32%
68.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 7 6.31%
69.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 5 6.25%
70.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
71.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
72.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
73.  โรงเรียนนาจำปา 242 15 6.20%
74.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 8 6.20%
75.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 7 6.14%
76.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 3 6.00%
77.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 7 5.98%
78.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 101 6 5.94%
79.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 5 5.62%
80.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 13 5.60%
81.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 7 5.51%
82.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
83.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 4 5.33%
84.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 5 5.32%
85.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 8 5.30%
86.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 87 5.21%
87.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 12 5.19%
88.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 6 5.17%
89.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 7 5.04%
90.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 6 5.04%
91.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 6 5.04%
92.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 41 2 4.88%
93.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 5 4.76%
94.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 5 4.67%
95.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 4 4.60%
96.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 3 4.41%
97.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 10 4.39%
98.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 4 4.30%
99.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 28 4.27%
100.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 2 4.17%
101.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 9 4.17%
102.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 2 4.17%
103.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 1 4.17%
104.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 4 4.17%
105.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 1 4.00%
106.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
107.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 5 3.91%
108.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 5 3.88%
109.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 5 3.88%
110.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 7 3.80%
111.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 3 3.70%
112.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
113.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 4 3.64%
114.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
115.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 5 3.57%
116.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 4 3.54%
117.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 4 3.42%
118.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 118 4 3.39%
119.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 60 2 3.33%
120.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 461 15 3.25%
121.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 3 3.19%
122.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 2 3.17%
123.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 3 3.16%
124.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 2 3.13%
125.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 2 3.08%
126.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 1 3.03%
127.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 1 2.94%
128.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 3 2.86%
129.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 389 11 2.83%
130.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 106 3 2.83%
131.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 3 2.80%
132.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 3 2.70%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 7 2.66%
134.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 2 2.50%
135.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 2 2.44%
136.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 1 2.27%
137.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 2 2.27%
138.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 2 2.25%
139.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 3 2.24%
140.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 1 2.00%
141.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 1 2.00%
142.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 1 2.00%
143.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 4 1.94%
144.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 3 1.89%
145.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 2 1.89%
146.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 1 1.85%
147.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 2 1.61%
148.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 2 1.56%
149.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 1 1.56%
150.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 1 1.52%
151.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 1 1.28%
152.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 3 1.12%
153.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 276 2 0.72%
154.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
155.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
156.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
157.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 0 0.00%
158.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
159.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านท่างาม 53 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
162.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 0 0.00%
164.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 0 0.00%
165.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
166.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
167.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
170.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 0 0.00%
171.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
173.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net