ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนราชภักดี 98 79 80.61%
2.  โรงเรียนบ้านแอแว 205 46 22.44%
3.  โรงเรียนวัดทรายขาว 53 10 18.87%
4.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189 32 16.93%
5.  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77 13 16.88%
6.  โรงเรียนบ้านโคกงู 62 10 16.13%
7.  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116 18 15.52%
8.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711 261 15.25%
9.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130 17 13.08%
10.  โรงเรียนบ้านตอออ 96 12 12.50%
11.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120 15 12.50%
12.  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173 19 10.98%
13.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75 7 9.33%
14.  โรงเรียนบ้านปูยู 229 21 9.17%
15.  โรงเรียนสุคิริน 287 26 9.06%
16.  โรงเรียนบ้านสากอ 377 32 8.49%
17.  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107 9 8.41%
18.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73 6 8.22%
19.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318 26 8.18%
20.  โรงเรียนบ้านสายะ 160 13 8.13%
21.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186 15 8.06%
22.  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156 12 7.69%
23.  โรงเรียนบ้านแขยง 80 6 7.50%
24.  โรงเรียนรักไทย 109 8 7.34%
25.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169 12 7.10%
26.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128 9 7.03%
27.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586 41 7.00%
28.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116 8 6.90%
29.  โรงเรียนบ้านตาบา 484 33 6.82%
30.  โรงเรียนบ้านซรายอ 603 41 6.80%
31.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120 8 6.67%
32.  โรงเรียนบ้านมือบา 167 11 6.59%
33.  โรงเรียนบ้านยะหอ 198 13 6.57%
34.  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810 53 6.54%
35.  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92 6 6.52%
36.  โรงเรียนบ้านกลูบี 169 11 6.51%
37.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139 9 6.47%
38.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171 11 6.43%
39.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128 8 6.25%
40.  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210 75 6.20%
41.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139 8 5.76%
42.  โรงเรียนเพลินพิศ 139 8 5.76%
43.  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261 15 5.75%
44.  โรงเรียนบ้านโผลง 269 15 5.58%
45.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131 7 5.34%
46.  โรงเรียนบ้านจือแร 171 9 5.26%
47.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135 7 5.19%
48.  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160 8 5.00%
49.  โรงเรียนบ้านโคกตา 862 43 4.99%
50.  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143 7 4.90%
51.  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310 15 4.84%
52.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148 7 4.73%
53.  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277 13 4.69%
54.  โรงเรียนบ้านละหาน 130 6 4.62%
55.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718 33 4.60%
56.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87 4 4.60%
57.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196 9 4.59%
58.  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480 22 4.58%
59.  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155 7 4.52%
60.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378 17 4.50%
61.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67 3 4.48%
62.  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135 6 4.44%
63.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251 11 4.38%
64.  โรงเรียนบ้านสามแยก 115 5 4.35%
65.  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166 7 4.22%
66.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215 9 4.19%
67.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763 31 4.06%
68.  โรงเรียนบ้านกาวะ 174 7 4.02%
69.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175 7 4.00%
70.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840 33 3.93%
71.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255 10 3.92%
72.  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182 7 3.85%
73.  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365 14 3.84%
74.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131 5 3.82%
75.  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239 9 3.77%
76.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108 4 3.70%
77.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379 14 3.69%
78.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435 16 3.68%
79.  โรงเรียนบ้านบาโง 264 9 3.41%
80.  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241 8 3.32%
81.  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181 6 3.31%
82.  โรงเรียนบ้านลาแล 370 12 3.24%
83.  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218 7 3.21%
84.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125 4 3.20%
85.  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164 5 3.05%
86.  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134 4 2.99%
87.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136 4 2.94%
88.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179 5 2.79%
89.  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144 4 2.78%
90.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183 5 2.73%
91.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302 8 2.65%
92.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207 5 2.42%
93.  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42 1 2.38%
94.  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217 5 2.30%
95.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219 5 2.28%
96.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134 3 2.24%
97.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272 6 2.21%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138 3 2.17%
99.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 8 1.97%
100.  โรงเรียนบ้านตือมายู 114 2 1.75%
101.  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117 2 1.71%
102.  โรงเรียนบ้านกูบู 331 5 1.51%
103.  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514 7 1.36%
104.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159 2 1.26%
105.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173 2 1.16%
106.  โรงเรียนบ้านตอแล 88 1 1.14%
107.  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263 3 1.14%
108.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88 1 1.14%
109.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280 3 1.07%
110.  โรงเรียนบ้านสะปอม 99 1 1.01%
111.  โรงเรียนบ้านบือราแง 104 1 0.96%
112.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212 2 0.94%
113.  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135 1 0.74%
114.  โรงเรียนบ้านบางขุด 152 1 0.66%
115.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171 1 0.58%
116.  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195 1 0.51%
117.  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net