ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166 53 31.93%
2.  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93 28 30.11%
3.  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58 16 27.59%
4.  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396 103 26.01%
5.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101 25 24.75%
6.  โรงเรียนวัดลากค้อน 91 22 24.18%
7.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547 366 23.66%
8.  โรงเรียนวัดเพรางาย 159 37 23.27%
9.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148 33 22.30%
10.  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99 20 20.20%
11.  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160 32 20.00%
12.  โรงเรียนวัดตาล 376 70 18.62%
13.  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93 17 18.28%
14.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109 17 15.60%
15.  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276 197 15.44%
16.  โรงเรียนวัดลำโพ 318 49 15.41%
17.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114 17 14.91%
18.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122 18 14.75%
19.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258 38 14.73%
20.  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56 8 14.29%
21.  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407 58 14.25%
22.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186 26 13.98%
23.  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183 25 13.66%
24.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83 11 13.25%
25.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92 12 13.04%
26.  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136 143 12.59%
27.  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856 105 12.27%
28.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307 35 11.40%
29.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666 74 11.11%
30.  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307 33 10.75%
31.  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267 28 10.49%
32.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287 30 10.45%
33.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249 25 10.04%
34.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181 18 9.94%
35.  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184 18 9.78%
36.  โรงเรียนวัดศาลากุล 85 8 9.41%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130 12 9.23%
38.  โรงเรียนคลองเกลือ 804 74 9.20%
39.  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374 34 9.09%
40.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573 51 8.90%
41.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252 20 7.94%
42.  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192 15 7.81%
43.  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155 12 7.74%
44.  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010 78 7.72%
45.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929 69 7.43%
46.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395 29 7.34%
47.  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619 44 7.11%
48.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405 28 6.91%
49.  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491 33 6.72%
50.  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695 41 5.90%
51.  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425 24 5.65%
52.  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268 14 5.22%
53.  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364 18 4.95%
54.  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167 8 4.79%
55.  โรงเรียนวัดอินทร์ 104 4 3.85%
56.  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352 12 3.41%
57.  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655 8 1.22%
58.  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 0 %
61.  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0.00%
62.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net